Kontakt

P E R E X, a. s.
Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava
IČO: 00 685 313
DIČ: 2020 459 144
IČ DPH: SK 2020 459 144

Redakcia Avízo

Fakturačné údaje
Sídlo:
Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 3
IČO:
00685313
IČ DPH:
SK2020459144
Zapísaný v:
obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, č. vl. 62/B
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, číslo účtu: 5143532023/0900
IBAN:
SK90 0900 0000 0051 4353 2023
SWIFT:
GIBASKBX
Inzercia na Avizo.sk
Helpdesk/reklamácie:
+421 2 4959 6139, 444
Reklama na avízo.sk:
+421 2 4959 6152
Vedúca inzertnej kancelárie:
Adriana Danková+421 2 4959 6285

Obchodné oddelenie:

Manažér inzercie
Martin Galbavý+421 2 4959 6152