1 - 20 z 158
Zoradit podľa:
Vedúci Správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove

náplň práce: správa majetku mesta, prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a exekučných konaní, uskutočňovanie výkonu právoplatného rozhodnutia, riešenie protestov a upozornení prokurátora, príprava všeobecne záväzných nariadení mesta, plnenie úloh mesta v oblasti sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 zb. o...

Komárno 20.09.2019
Dohodou
Hlavný kontrolór

náplň práce: vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovenia §18d zákona č. 369/1990 zb. predkladá oz 2x ročne plán kontrolnej činnosti, vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce, predkladá správy o výsledkoch kontroly oz, predkladá celoročnú správu o kontrolnej činnosti, vybavuje sťažnosti., martin

Martin 18.09.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: učiteľ anglického jazyka výhody: - krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky, - pekné prostredie obce miloslavov, - veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a radou školy, - každý zamestnanec má tablet, - gastro lístky pre všetkých zamestnancov, - výber obedov zo 4 jedál...

Senec 13.09.2019
Dohodou
Personalista

Personalista

950 € za mesiac

náplň práce: plnenie a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z personálnej politiky a personálnej práce. výhody: 13. a 14 plat, stravné vo výške 4 eurá/deň prostredníctvom callio karty (aj počas dovolenky), doplnkové dôchodkové sporenie 2,5% mzdy, náhrada príjmu počas 10 kalendárnych dní vo výške 80% denného vymeriavacieho základu, vernostná odmena po odpracovaní 5, 10, 15, 20 rokov, multisport...

Bratislava 13.09.2019
950 € za mesiac
Učiteľ v základnej škole

Učiteľ v základnej škole

1000 € za mesiac

náplň práce: učiteľ v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v sútore., rimavská sobota

Rimavská Sobota 13.09.2019
1000 € za mesiac
Referent - manažér

Referent - manažér

1400 € za mesiac

náplň práce: - vypracovanie návrhu zmluvy o nfp/dodatku k zmluve o poskytnutí nfp; - vykonávanie základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste predložených žiadostí o platbu; - výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu; - evidencia/aktualizácia a sledovanie/vyhodnocovanie údajov zadávaných do...

Bratislava 13.09.2019
1400 € za mesiac
Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

náplň práce: opatrovateľský kurz - podmienka. opatrovateľka - pomáha pri základnej osobnej hygiene, pomáha pri prezliekaní, obliekaní a obúvaní, pomáha pri stravovaní, dbá o hygienu lôžka a celej miestnosti, sprevádza prijímateľov sociálnej služby pri pobyte na čerstvom vzduchu a pri kultúrno-spoloč.podujatiach mimo zariadenia, vykonáva drobné nákupy prijímateľom sociaálnej služby, pomáha...

Pezinok 13.09.2019
650 € mesačne
Referent spoločného stavebného úradu

náplň práce: referent spoločného stavebného úradu, skalica

Skalica 12.09.2019
690 € mesačne
Školský právnik

Školský právnik

705 € za mesiac

náplň práce: pracovné miesto bude vytvorené v rámci národného projektu " praxou k zamestnaniu 2", košice

Košice 12.09.2019
705 € za mesiac
Referent/ka správy daní a poplatkov

náplň práce: • vybavuje ucelenú odbornú agendu pri správe daní a poplatkov, • vykonáva zber daňových priznaní, • vyrubuje daň z nehnuteľností, • generuje a expeduje rozhodnutia, pre právnické a fyzické osoby, aj prostredníctvom elektronickej schránky na doručovanie prostredníctvom úpvs, • vyzýva daňové subjekty na podanie daňových priznaní, • vyzýva daňové subjekty na...

Trnava 13.09.2019
723 € za mesiac
Vedúci majetkového oddelenia

Vedúci majetkového oddelenia

1800 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečenie bezproblémového chodu majetkového oddelenia - príprava rozpočtu oddelenia a zodpovednosť za jeho čerpanie - zodpovednosť za riadenie oblasti hospodárskej správy a údržby majetku, za prevádzku, údržbu a správu budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení - riadenie pomocných služieb v rámci organizácie (upratovanie, kúrenie, dezinfekcia, letná/zimná údržba...

Pezinok 12.09.2019
1800 € za mesiac
Asistent/ka primátorky mesta

Asistent/ka primátorky mesta

557,50 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z postavenia primátorky mesta na základe jej pokynov, poltár

Poltár 11.09.2019
557,50 € za mesiac
Riaditeľ Mestského podniku služieb

náplň práce: riadenie a zodpovednosť za celkový chod mestského podniku: • vypracovanie návrhov koncepcií a strategických plánov budúceho smerovania, • vypracovanie návrhu obchodného, investičného a finančného plánu na príslušný kalendárny rok, • riadenie mestského podniku v súlade so schváleným obchodným, investičným a finančným plánom, • vydávanie a aktualizovanie interných...

Pezinok 11.09.2019
2200 € za mesiac
Asistent/ka prednostky MsÚ

Asistent/ka prednostky MsÚ

723 € za mesiac

náplň práce: • vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu prednostky • pripravuje porady, prezentácie a pracovné stretnutia • stanovuje priority a efektívne plánuje stretnutia • koordinuje denný program prednostky a pracovné návštevy • vedie evidenciu písomností v informačnom systéme mesta • vedie agendu vybavených písomností, kontroluje kompletnosť a úplnosť údajov • zabezpečuje...

Trnava 11.09.2019
723 € za mesiac
Asistent/pracovník sekretariátu starostu

náplň práce: • zabezpečovanie administratívnej a organizačnej podpory, • denná agenda na sekretariáte, príprava materiálov na stretnutia, • vybavovanie telefonátov a osobných návštev – pomoc s vybavovaní požiadaviek, • plánovanie, pripravovanie a organizovanie stretnutí a pracovných porád, vrátane písomných materiálov, prezenčných listín a zápisu, • organizovanie pracovného...

Bratislava 11.09.2019
900 € za mesiac
Vedúca/vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby, OS

náplň práce: - zabezpečuje výkon sociálnej práce v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej zos), v opatrovateľskej službe (ďalej os), jedálni, práčovni, prepravnej službe (ďalej prs). - organizačné zabezpečenie a metodické usmerňovanie poskytovania sociálnych služieb: zos, os, jedálne, práčovne, prs, vrátane koordinovania, riadenia a kontroly zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu...

Pezinok 11.09.2019
1000 € za mesiac
Referent právnik

Referent právnik

1100 € za mesiac

náplň práce: právna agenda mesta v rámci oddelenia mestského úradu v pezinku. rámcový popis pracovnej pozície: občianske právo hmotné a procesné, obchodné právo, správne právo, pracovné právo, právo v oblasti stavebného konania. príprava návrhov, podaní a odvolaní vyjadrení. poskytovanie interného poradenstva a spracovanie právnych stanovísk v rozsahu pridelenej agendy., pezinok

Pezinok 11.09.2019
1100 € za mesiac
Referent komunikácie a protokolu

náplň práce: - organizačno-technické zabezpečovanie všetkých protokolárnych, pracovných a spoločenských podujatí primátora v zahraničí, ale aj na pôde mesta pri zahraničných aj domácich návštevách, - zabezpečovanie písomného protokolárneho a spoločenského styku primátora doma a v zahraničí, - monitoring, analýza a spracovanie výsledkov aktivít primátora vo vzťahu s partnerskými mestami...

Pezinok 11.09.2019
1100 € za mesiac
Vedúci(a) oddelenia kultúry a športu Mestského úradu Tisovec

náplň práce: komplexne zodpovedá za činnosť oddelenia kultúry a športu pri mestskom úrade v tisovci, podľa prílohy č. 2 organizačného poriadku msú, dbá o dodržiavanie všeobecno-právnych a interných predpisov mesta. vytvára priaznivé podmienky pre kultúrnu, osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v meste tisovec a m. č. rimavská píla. zostavuje návrh a je zodpovedný(á) za realizáciu plnenia...

Rimavská Sobota 11.09.2019
Dohodou
Referent oddelenia výstavby a majetku

náplň práce: rámcová náplň práce: • vykonáva prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, úrad ochrany prírody a krajiny, úrad ochrany ovzdušia, štátny fond rozvoja bývania, • zabezpečuje územné plánovanie, • zabezpečuje, organizuje a riadi prípravu a realizáciu stavieb a stavebných prác, • vykonáva činnosti...

Trebišov 11.09.2019
1800 € za mesiac
1 - 20 z 158
1 - 20 z 158