1 - 20 z 28
Zoradit podľa:
Referent organizačných vecí

Referent organizačných vecí

871,50 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie úloh spojených • s vyhlásením volieb a referenda podľa osobitných predpisov; • so sčítaním obyvateľov, domov a bytov; • s administráciou týkajúcej sa zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva v zmysle platných rokovacích poriadkov orgánov mesta. výhody: platové podmienky: 6. platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní...

Senec 19.10.2020
871,50 € za mesiac
Odborný referent 2 - Odboru zdravotníctva

náplň práce: • spracovanie podkladov a určovanie zdravotných obvodov pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, v špecializačných odboroch stomatológia a gynekológia a pôrodníctvo • vydávanie a rozpis lekárskych pohotovostných služieb pre organizátorov aps • podieľanie sa na realizácií...

Trnava 19.10.2020
1000 € za mesiac
Vodič nákladného automobilu

Vodič nákladného automobilu

580 € za mesiac

michalovce

Michalovce 19.10.2020
580 € za mesiac
Odborný referent - Odboru zdravotníctva

náplň práce: • samostatné spracovávanie agendy súvisiacej s prípravou podkladov a pripomienok k legislatívnym zmenám v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie • príprava stanovísk k implementácii legislatívnych noriem do praxe • podieľanie sa na realizácii dozoru v rozsahu pôsobnosti odboru zdravotníctva ttsk na poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnych zdravotníckych...

Trnava 16.10.2020
1200 € za mesiac
Samostatný ekonomický pracovník (účtovník/účtovníčka)

náplň práce: samostatná odborná účtovnícka práca vo finančnej učtárni, účtovné operácie, úhrady, vystavovanie objednávok, platobných poukazov, podklady k účtovným závierkam a ich spracovanie, podklady pre konsolidovaný a súhrnný celok... jedná sa o prácu na dobu určitú - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky., trenčín

Trenčín 15.10.2020
950 € za mesiac
Asistent /-ka riaditeľa

náplň práce: - administratívne úkony na úseku riaditeľa, - spolupráca s úradmi - komunikácia s externým právnikom - príprava nájomných zmlúv podľa inštrukcií - komunikácia s nájomníkmi - organizácia stretnutí, kontrola plnenia termínov, - príprava podkladov pre pravidelné stretnutia so strediskami - objednávanie tovarov a služieb - dohadovanie obchodných stretnutí - príprava...

Bratislava 14.10.2020
Dohodou
Špeciálny pedagóg pre Materskú školu _ odborný zamestnanec

náplň práce: odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg v mš vykonáva najmä činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch: • poskytuje súbor pracovných činností najmä pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálnopedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu alebo skupine detí s osobitným zreteľom na...

Kežmarok 13.10.2020
Dohodou
Prednosta obecného úradu

náplň práce: riadenie a organizovanie práce obecného úradu v ivanke pri dunaji, príprava zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva, príprava vzn, organizačno - technické práce, personálna a mzdová agenda - zamestnanec ocú ( kontrola dochádzky, vystavovanie platových dekrétov, prehodnotenie pracovných náplní), prenesený výkon štátnej správy - sociálna agenda opatrovateľská služba...

Senec 12.10.2020
Dohodou
Referent kontrolór

Referent kontrolór

929 € za mesiac

náplň práce: • vykonávanie kontroly v rozsahu § 18d zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta. • vypracovávanie správ o výsledku kontrol, materiálov na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva. • vykonávanie kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených...

Nitra 12.10.2020
929 € za mesiac
Správca cintorínov

náplň práce: • prevádzkuje domy smútku (technická údržba, starostlivosť o čistotu priestorov a pod.), • vykonáva správu a údržbu pohrebísk v obci nitrianske pravno (solka, vyšehradné, nitrianske pravno, židovský cintorín), • vykonáva údržbu komunikácií, zelene a technických zariadení (kosenie, odhŕňanie snehu, drobné opravy, upratovanie a pod.), • organizuje a vykonáva...

Prievidza 02.10.2020
Dohodou
Účtovník/-čka /- Mzdár/-ka

náplň práce: komplexné vedenie účtovníctva • spracovávanie a kontrola finančných výkazov • zostavenie účtovnej, mesačnej a ročnej závierky • kontrola účtovných operácií podľa štandardov slovenského účtovníctva • kontrola hlavnej knihy a inventarizácia účtov • komunikácia s poisťovňami a úradmi-spracovanie dph, súhrnného výkazu, kontrolného výkazu • správa a účtovanie...

Rožňava 02.10.2020
Dohodou
Administratívny pracovník

náplň práce: • pomocné účtovné operácie podľa pokynu nadriadených, • príprava žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov (vypĺňanie tlačív, sledovanie realizácie projektu po finančnej stránke, zabezpečovanie príloh do žiadostí a pod.), • vyúčtovanie poskytnutých dotácií na realizáciu projektov (vypĺňanie tlačív, písanie záverečných správ a pod.)., prievidza

Prievidza 02.10.2020
Dohodou
Samostatný odborný referent sociálnych vecí a CO

náplň práce: a) civilná ochrana - vedie písomnú agendu co, karty civilnej ochrany, nepretržitú dosiahnuteľnosť pre co v meste svit, - pracuje s program pre co a krízové riadenie, - vedie dokumentáciu obce na úseku obrany štátu a na úseku hospodárskej mobilizácie, - vypracováva plán ukrytia, - podieľa sa na vypracovaní plánu ochrany obyvateľstva, - vedie dokumentáciu krízového štábu mesta...

Poprad 01.10.2020
700 € za mesiac
Odborný administratívny pracovník, investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb

náplň práce: odborný administratívny pracovník, investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb, senica

Senica 30.09.2020
887 € mesačne
Referent stavebného úradu

náplň práce: - samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu - vyhotovenie záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti na jeho území - vykonávanie činností súvisiacich s právomocou stavebného úradu výhody: dovolenka nad...

Banská Bystrica 29.09.2020
Dohodou
Účtovník obecného úradu

náplň práce: • komplexné vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva obce v súlade s platnou legislatívou • účtovanie banky, dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov • evidencia majetku • zostavenie ročnej uzávierky a konsolidácie • spracovanie priznania dph, kv, dane z príjmu po • spracovanie štatistických výkazov • samostatné zabezpečovanie rozpočtovania a...

Dunajská Streda 28.09.2020
Dohodou
Prednosta mestského úradu

Prednosta mestského úradu

972 € za mesiac

náplň práce: komplexné riadenie a koordinácia činností mestského úradu, tvorba koncepcií, personálna činnosť, príprava materiálov na mestské zastupiteľstvo. výhody: plat zamestnanca bude určený podľa § 4 zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 9 platovej triede, v závislosti podľa dĺžky...

Komárno 28.09.2020
972 € za mesiac
Údržbár / vodár

Údržbár / vodár

750 € za mesiac

náplň práce: - montážne a prevádzkové práce na vodovodnom a kanalizačnom potrubí vrátane vykonávania údržby a opráv - zabezpečovanie havarijnej služby - pri väčších poruchách a haváriách pracuje aj pri iných profesijných prácach výhody: - týždeň dovolenky nad rámec zákonníka práce - možnosť získania osobného príplatku na základe skúseností a zručností - stravné lístky, brezno

Brezno 25.09.2020
750 € za mesiac
Riaditeľ/ka Materskej školy

Riaditeľ/ka Materskej školy

817,50 € za mesiac

náplň práce: riadenie mš, práca učiteľky mš, skalica

Skalica 23.09.2020
817,50 € za mesiac
Vedúca/vedúci referátu opatrovateľskej služby

náplň práce: - zabezpečuje prevádzku opatrovateľskej služby na území mestskej časti, v rámci ktorej: (a) riadi, kontroluje a koordinuje činnosť opatrovateľskej služby, (b) vyhotovuje dohody a dodatky starostu o poskytovaní, úhrade a ukončení opatrovateľskej služby, (c) zabezpečuje ďalšie vzdelávanie opatrovateliek, (d) zabezpečuje bezodkladné poskytovanie opatrovateľskej...

Bratislava 23.09.2020
895 € za mesiac
1 - 20 z 28
1 - 20 z 28