1 - 20 z 105
Zoradit podľa:
strojník na zbernom dvore

strojník na zbernom dvore

580 € mesačne

náplň práce: práca na zbernom dvore v obci, evidovanie navážaných odpadov, práca s traktorom, nakladačom, levice

Levice 17.02.2020
580 € mesačne
Stolár

Stolár

584 € za mesiac

náplň práce: stolárske a robotnícke práce., brezno

Brezno 17.02.2020
584 € za mesiac
Odborný referent - Oddelenie investičných činností

náplň práce: • evidencia a vyhodnotenie investičných požiadaviek • tvorba rozpočtov, registra investícií • realizovanie a administrácia stavebných projektov • kontrola rozpočtovaných položiek • zabezpečenie verejného obstarávania • podpora organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavského samosprávneho kraja pri realizácii stavebných projektov • komunikácia s príslušnými...

Trnava 18.02.2020
1100 € za mesiac
Vedúci oddelenia – Oddelenie kontroly Fondu malých projektov

náplň práce: • riadenie oddelenia a zodpovednosť za dosahovanie jeho výsledkov • realizácia projektu za účelom dosiahnutia cieľov zadefinovaných v projektovej žiadosti • spolupráca s projektovými partnermi, riešenie otvorených otázok – ako administratívne a formálne záležitosti • monitoring projektov – spracovávanie a predkladanie monitorovacích správ a zoznamu deklarovaných...

Trnava 17.02.2020
1200 € za mesiac
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: manuálna práca zameraná na údržbu verejných priestranstiev, levice

Levice 17.02.2020
580 € mesačne
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: údržba budov a zelene, pomocné práce v kuchyni., svidník

Svidník 14.02.2020
580 € za mesiac
Pomocný pracovník údržby budov a areálov

náplň práce: pomocné práce pri údržbe verejných priestranstiev, budov a odpad. hospodárstva., svidník

Svidník 15.02.2020
580 € za mesiac
Údržbár

Údržbár

584 € za mesiac

náplň práce: stolárske a zámočnícke práce, opravy a údržba vybavenia dielní, školy internátu, kuchyne a jedálne. maliarske a natieračské práce, opravy zámkov a kľučiek celého objektu. výpomoc pri ostatných prácach všeobecnej údržby podľa pokynov nadriadených., martin

Martin 15.02.2020
584 € za mesiac
Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok

náplň práce: ovládanie výkonu činnosti na úseku: - štátna stavebná správa - štátny stavebný dohľad - pozemné komunikácie - ochrana krajiny a prírody - ochrana ovzdušia - štátna vodná správa výhody: zabezpečenie získania certifikátu - osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu. platové podmienky v zmysle zákona nr sr č....

Kysucké Nové Mesto 14.02.2020
642 € za mesiac
Referent OIT a MS so zameraním na investičnú výstavbu

náplň práce: samostatne rieši úlohy v oblasti investícií, zabezpečuje podklady pre vypracovanie zadaní, štúdií, projektových dokumentácií stavieb pre realizáciu stavieb a iné., piešťany

Piešťany 14.02.2020
720 € mesačne
Odborný referent v oblasti životného prostredia

náplň práce: • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti bratislava-nové mesto; • vydáva súhlas na výrub drevín; • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu; • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín; • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje. výhody: • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy, • 5...

Bratislava 14.02.2020
872 € za mesiac
Pomocný pracovník

Pomocný pracovník

580 € za mesiac

náplň práce: - administratívne činnosti - udržiavanie životného prostredia - 37,5 hodín týždenne, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 17.02.2020
580 € za mesiac
Odborný referent stavebného úradu a životného prostredia

náplň práce: územné plánovanie a stavebný poriadok - poradenská služba, - vedenie územných konaní, príprava a vydávanie územných rozhodnutí, - vedenie stavebných konaní, príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí, - vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí, - vydávanie povolení na drobné stavby, - vydávanie povolení na zvláštne užívanie a rozkopávku...

Púchov 15.02.2020
800 € za mesiac
Hlavný kontrolór mesta Trnava

náplň práce: hlavný kontrolór mesta trnava.

Trnava 13.02.2020
Dohodou
Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

náplň práce: rámcová náplň práce: - vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území, alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, o zmene územného rozhodnutia, - vydáva záväzné stanoviská podľa § 120 a 140b stavebného zákona v znení neskorších predpisov pre špeciálne stavebné úrady, - vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebných...

Bratislava 11.02.2020
1000 € za mesiac
Referent právneho oddelenia

Referent právneho oddelenia

1300 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečovanie komplexnej právnej agendy v rozsahu kompetencií a pôsobnosti samosprávneho kraja; - príprava návrhov zmluvných dokumentov, pripomienkovanie doručených návrhov zmlúv; - poskytovanie právnej podpory jednotlivým organizačným útvarom úradu bsk; - procesné zastupovanie bsk v rámci súdneho, či správneho konania; - tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov...

Bratislava 11.02.2020
1300 € za mesiac
Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

náplň práce: - riadi, kontroluje, plánuje, metodicky usmerňuje a hodnotí prácu zamestnancov oddelenia, - zabezpečuje a zodpovedá za administratívnu a hospodársku správu bytov, nebytových priestorov a samostatne stojacich budov, resp. objektov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, a to vrátane zabezpečenia a riadenia upratovacej, domovníckej, vrátnickej služby a prevádzky vozového parku...

Bratislava 11.02.2020
1400 € za mesiac
Pracovník údržby - záhradník

náplň práce: celoročná údržba zelene s individuálnym výkonom sezónnych prác - údržba a vysádzanie trávnikov (vysádzanie, vertikutácia, hnojenie, kosenie, zavlažovanie) - údržba a vysádzanie živých plotov (vysádzanie, hnojenie, zastrihávanie, zavlažovanie, podsádzanie) - údržba a vysádzanie letničkových a trvalkových záhonov (vysádzanie, hnojenie, odburiňovanie, zavlažovanie...

Hlohovec 10.02.2020
Dohodou
Referent pre rozpočet škôl.

náplň práce: referent pre rozpočet škôl., skalica

Skalica 10.02.2020
692 € mesačne
Správca informačných systémov a registratúry

náplň práce: referent administratívnych služieb. náplň práce zverejnená na webovom portale mesta skalica. hrubá mzda v zmysle zákona č. 553/2003 z.z.

Skalica 10.02.2020
692 € mesačne
1 - 20 z 105
1 - 20 z 105