1 - 20 z 50
Zoradit podľa:
Manažér kontroly verejného obstarávania

náplň práce: • finančná kontrola procesov verejného obstarávania žiadateľov a prijímateľov projektov • poskytovanie konzultácii žiadateľom a prijímateľom projektov v oblasti verejného obstarávania • ex-ante kontrola pred vyhlásením vo, ex-ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, ex-post kontrola a kontrola dodatkov ku zmluve • kontrola zákaziek nespadajúcich pod zákon o...

Trnava 05.08.2020
1100 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: vykonávané činnosti: a) vykonávanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce v rámci prevádzky kancelárie mas podľa pokynov nadriadeného alebo podľa všeobecných zásad organizácie, v tom: • vybavovanie korešpondencie, elektronickej pošty a telefonickej komunikácie mas, • vybavovanie prevádzkových záležitostí mas na úradoch a v iných inštitúciách, • organizačné...

Vranov nad Topľou 05.08.2020
800 € za mesiac
Vedúci odborný referent rozpočtu a účtovníctva

náplň práce: komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, metodické usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenia účtovníctva mesta..., ilava

Ilava 05.08.2020
870 € za mesiac
Odborný referent

Odborný referent

1000 € za mesiac

náplň práce: • plnenie funkcie projektového koordinátora participatívneho rozpočtu trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „pr ttsk“) • koordinačné a organizačné činnosti súvisiace s prípravou pr ttsk: - organizácia a materiálno-technické zabezpečovanie verejných diskusií - komunikácia s predstaviteľmi miest a obcí na území ttsk - zabezpečovanie marketingových aktivít súvisiacich...

Trnava 05.08.2020
1000 € za mesiac
Odborník - senior 1 (analytik 6), Odbor financií

náplň práce: • analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti financovania kraja a jeho kompetencií • identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát • spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja • aktualizácia a koordinácia tvorby strategických/ koncepčných dokumentov...

Trnava 04.08.2020
1701 € za mesiac
zamestnanec na úseku sociálnych vecí

banská štiavnica

Banská Štiavnica 04.08.2020
580 € mesačne
Odborník - senior 1 (analytik 7), Odbor financií

náplň práce: • analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti financovania kraja a jeho kompetencií • identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát • spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja • aktualizácia a koordinácia tvorby strategických/ koncepčných dokumentov...

Trnava 04.08.2020
1701 € za mesiac
Referent opatrovateľskej a posudkovej činnosti

náplň práce: - vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, - rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení denného stacionára a opatrovateľskej služby, - zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch...

Žilina 04.08.2020
950 € za mesiac
Odborník - senior 1 (analytik 8),Odbor analýz a ver. politík

náplň práce: • analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja • identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát • spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja • aktualizácia a koordinácia tvorby strategických/ koncepčných dokumentov, verejných politík...

Trnava 04.08.2020
1701 € za mesiac
Ekonomický manažér  MAS

Ekonomický manažér MAS

1100 € za mesiac

náplň práce: a) vo vzťahu k realizácii stratégie clld ekonomický manažér zabezpečuje: • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok, • príjem a registrácia žiadostí o príspevok, • výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok, • príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi, • výkon základnej finančnej...

Vranov nad Topľou 04.08.2020
1100 € za mesiac
Odborník - senior 1 (analytik 9),Odbor analýz a ver. politík

náplň práce: • analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja • identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát • spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja • aktualizácia a koordinácia tvorby strategických/ koncepčných dokumentov, verejných politík...

Trnava 04.08.2020
1701 € za mesiac
Odborný referent - Oddelenie projektov

náplň práce: • agenda súvisiaca s pridelenými operačnými programami, prípravou a implementáciou projektov: - príprava, realizácia a monitorovanie projektov - získavanie a spracovanie dát pre potreby projektov v rámci úttsk - komunikácia s verejnými inštitúciami a partnermi projektov - plnenie projektových úloh v súvislosti s funkciou v príslušnom projektovom tíme - koordinácia a metodická...

Trnava 04.08.2020
1200 € za mesiac
Odborník - senior 1 (analytik10)

náplň práce: • rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov • dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov • komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov • komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou...

Trnava 04.08.2020
1701 € za mesiac
Odborník - junior (analytik5)

Odborník - junior (analytik5)

1501 € za mesiac

náplň práce: • analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja • identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát • spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja • aktualizácia a koordinácia tvorby strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík...

Trnava 04.08.2020
1501 € za mesiac
Odborník - junior(analytik4)

Odborník - junior(analytik4)

1501 € za mesiac

náplň práce: • analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja • identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát • spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja • aktualizácia a koordinácia tvorby strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík...

Trnava 04.08.2020
1501 € za mesiac
Odborník - senior 1 (analytik 11)

náplň práce: • rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov • dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov • komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov • komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou...

Trnava 04.08.2020
1701 € za mesiac
Referent Inštitútu regionálnej politiky - senior analytik

náplň práce: náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 1. tvorba, zber, spracovávanie a aktualizácia dát dôležitých pre rozvoj kraja v kontexte udržateľnej mobility; 2. hodnotenie pripravovaných politík odboru dopravy, bratislavskej integrovanej dopravy a investícií kraja v oblasti dopravy v kontexte udržateľnej mobility; 3. tvorba analytických podkladov a prognóz pre kvalitné rozhodovanie...

Bratislava 03.08.2020
1900 € za mesiac
Odborný referent na sociálne oddelenie

náplň práce: mesto krupina príjme do zamestnania odborného referenta na sociálne oddelenie - na zastupovanie počas materskej dovolenky požiadavky zamestnávateľa na zamestnanca: *orientácia v legislatíve súvisiacej so sociálnou prácou *znalosť zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení...

Krupina 03.08.2020
802 € za mesiac
Ekonóm / Ekonómka obce Veľký Slavkov

náplň práce: ekonóm/ka obce, ktorého činnosťou bude samostatné komplexné vedenie účtovníctva a výkazníctva obecného úradu v súlade s platnými daňovými a účtovnými predpismi v programe urbis., poprad

Poprad 03.08.2020
900 € za mesiac
Odborný referent útvaru primátora - sekretariát primátora

náplň práce: zabezpečovanie chodu sekretariátu primátora, zástupcov primátora sprava písomností a registratúry útvaru primátora zabezpečovanie povinností vyplývajúcich z protokolu primátora organizovanie porád primátora, michalovce

Michalovce 31.07.2020
796 € za mesiac
1 - 20 z 50
1 - 20 z 50