1 - 20 z 56
Zoradit podľa:
Referent oddelenia daní a poplatkov

náplň práce: - vybavovanie ucelenej odbornej agendy pri správe daní a poplatkov za komunálny odpad fyzických osôb a s tým súvisiace pracovné činnosti, - rozhodovanie o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch, daňových subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov a zabezpečovanie daňových nedoplatkov výhody: dovolenka nad rámec zákonníka práce príspevok na...

Banská Bystrica 18.11.2019
Dohodou
Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia

náplň práce: • zodpovedá za komplexné riadenie oddelenia výstavby a životného prostredia, koordinuje a kontroluje pracovné činnosti oddelenia v súlade s dôkladnou znalosťou právnych predpisov. • riadi agendu vzťahujúcu sa na investičnú činnosť pri príprave a uskutočňovaní stavieb, dohliada na proces organizácie výkonu vlastnej investičnej výstavby mesta, spolupracuje pri tvorbe koncepcie...

Pezinok 18.11.2019
1900 € za mesiac
Pomocný pracovník pri úprave a zveľaďovaní obce

náplň práce: - práce pri úprave a čistení brehov vodných tokov, čistenie priekop, rigolov, umelo vytvorených potôčikov v obci - kosenie trávnatých plôch verejných priestranstiev, materskej školy, futbalového ihriska, hrabanie a odvoz pokosenej trávy - orezávanie čnejúcich konárov zo stromov rastúcich vedľa a pozdlž obecných komunikácií - farbenie mostných konštrukcií, rozhlasových stĺpov...

Bardejov 16.11.2019
548,39 € za mesiac
Referent oddelenia SP - špeciálny stavebný úrad (doprava)

náplň práce: najmä: - povoľovať stavby miestnych komunikácií, účelových komunikácií a ich zmien, - vydávať oznámenie k ohláseniu stavebných a udržiavacích prác na miestnych a účelových komunikáciách, - určovať použitie dopravných značiek a dopravných zariadení a ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov., považská bystrica

Považská Bystrica 14.11.2019
832 € za mesiac
REFERENT PRÁVNYCH SLUŽIEB

REFERENT PRÁVNYCH SLUŽIEB

832 € za mesiac

náplň práce: - vypracúvať právne analýzy zmlúv a ďalších dokumentov, - pripravovať stanoviská vo veciach legislatívy týkajúcej sa mesta, - zastupovať mesto v konaniach pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy, - prejednávať priestupky, - spolupracovať pri riešení majetkovo-právnych záležitostí, - spolupracovať s ostatnými odbormi pri riešení právnych problémov, - ..., považská bystrica

Považská Bystrica 14.11.2019
832 € za mesiac
REFERENT PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

náplň práce: · koordinácia, príprava a spracovanie žiadostí o dotácie z príslušných štátnych orgánov (žiadostí o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu, žiadostí o poskytnutie nfp z fondov eú, nórskeho finančného mechanizmu, finančného mechanizmu ehp a ďalších grantových schém), · koordinácia realizácie úspešných projektov, · k úspešným projektom...

Považská Bystrica 14.11.2019
832 € za mesiac
Odborný referent - Odd. správy výkonu škôl a škol. zariadení

náplň práce: - komunikácia so strednými školami a zamestnávateľmi - spracovanie údajov zo škôl, vytváranie reportov a analytických výstupov - spracovávanie dát pre tvorbu strategických dokumentov - samostatná odborná činnosť spojená s duálnym systémom vzdelávania - organizovanie podujatí, búrz, výstav výhody: výmera dovolenky o 1 týždeň navyše, gastro lístky., trnava

Trnava 14.11.2019
1000 € za mesiac
Opatrovateľka

Opatrovateľka

Dohodou

náplň práce: opatrovanie osoby so zdravotným postihnutím v domácnosti opatrovaného., ilava

Ilava 14.11.2019
Dohodou
Odborný pracovník oddelenia územn. konania a stav. poriadku

náplň práce: • spracovávanie a vydávanie oznámení o uskutočnení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, • spracovávanie podkladov a vydávanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, • povoľovanie odstránení stavieb, ich zmien, terénnych úprav a zariadení, • vedenie konania o dodatočnom povolení stavby, • vykonávanie štátneho stavebného...

Bratislava 14.11.2019
838,50 € za mesiac
Administratívny pracovník MAS

náplň práce: • informačná, organizačná a evidenčná prácu kancelárie mas (napr. organizačné zastrešenie zasadnutí orgánov mas), • vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie, • spracovanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie, • vedenie evidencie, záznamov...

Vranov nad Topľou 14.11.2019
700 € za mesiac
Referent na odd. územného plánovania a stavebného poriadku

náplň práce: - príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 135/1961 zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov - príprava...

Galanta 13.11.2019
Dohodou
Vedúci/a oddelenia financí, daní a správy majetku mesta

poltár

Poltár 13.11.2019
744 € za mesiac
Koordinátor verejnoprospešných služieb

náplň práce: riadenie, plánovanie a zadeľovanie pracovníkov menších obecných služieb na jednotlivé práce, prideľovanie pracovného náradia, nákup a preberanie spotrebného materiálu pre obec, pravidelné informovanie o vykonaných a plánovaných prácach, zabezpečenie pravidelnej údržby obecných pozemkov a budov, drobné stavebné práce, ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného, prešov

Prešov 13.11.2019
Dohodou
Referent stavebného úradu

náplň práce: prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov., žilina

Žilina 12.11.2019
Dohodou
Riaditeľka Materskej školy Puškinova 3A, Žilina

výhody: - odmeňovanie v zmysle zákona nrsr č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, žilina

Žilina 12.11.2019
Dohodou
Referent Stavebného úradu MsÚ v Hlohovci

náplň práce: - samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stavebného poriadku - vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou - vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou - povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou - rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - pripravuje odborné vyjadrenia k výstavbe...

Hlohovec 13.11.2019
Dohodou
Referent účtovania (vedúci referátu)

náplň práce: - riadi, kontroluje, metodicky podporuje referentov účtovania (5), - vykonáva odborné účtovné a finančné procesy (fakturácia, platobný styk, účtovanie, štatistické výkazy, pohľadávky, inventarizácia, rozpočet...) - organizuje a koordinuje činnosti referátu zabezpečujúceho vedenie účtovníctva, - spracováva koncepciu a metodiku finančnej analýzy a finančného plánovania, ...

Pezinok 11.11.2019
1000 € za mesiac
Odborný referent - Špecialista pre Európske záležitosti

náplň práce: • rozvíjanie a udržiavanie kontaktov so slovenskými a európskymi inštitúciami – presadzovanie záujmov ttsk v kontakte so stálym zastúpením sr pri eu, európskou komisiou, európskym parlamentom a výborom regiónov • získavanie aktuálnych informácií o pripravovanej legislatíve a komunitárnych programoch • rozvoj spolupráce s inými zastúpeniami európskych regiónov a miest v...

Trnava 11.11.2019
2691 € za mesiac
Vedúci oddelenia riadiaci orgán Programu spolupráce INTERACT

náplň práce: • koordinácia prípravy a aktualizácie metodických dokumentov ps interact iii; • zodpovednosť za vytvorenie účinného kontrolného systému prostriedkov v rámci svojej pôsobnosti a poverenia; • výkon analýzy opisu systémov riadenia a kontroly, v prípade potreby zodpovednosť za vypracovanie aktualizácie; • koordinácia vypracovania výročných správ a hodnotení programu ps interact...

Bratislava 11.11.2019
2700 € za mesiac
Pracovník prevádzky a údržby

náplň práce: letná a zimná údržba komunikácií v obci; údržbárske práce na obecnom majetku; kosenie výhody: - motivačná zložka mzdy navyše hneď od nástupu, týždeň dovolenky navyše, príspevky na dds. - možno dohodnúť aj formou brigády alebo na skrátený úväzok, senec

Senec 08.11.2019
750 € za mesiac
1 - 20 z 56
1 - 20 z 56