1 - 20 z 57
Zoradit podľa:
Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

náplň práce: rámcová náplň práce: - vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území, alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, o zmene územného rozhodnutia, - vydáva záväzné stanoviská podľa § 120 a 140b stavebného zákona v znení neskorších predpisov pre špeciálne stavebné úrady, - vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebných...

Bratislava 19.07.2019
927 € za mesiac
Hospodárska pracovníčka

Hospodárska pracovníčka

520 € za mesiac

náplň práce: - správa kultúrneho domu (prijímanie a vybavovanie objednávok na krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu, kuchyne a prenájom inventára na rôzne spoločenské podujatia), - údržba nehnuteľností (prevažne upratovacie práce), - starostlivosť o zeleň (výsadba a ošetrovanie kvetín v exteriéri aj interiéri). výhody: - práca vo verejnej správe -nárok na dovolenku +1 týždeň...

Žilina 19.07.2019
520 € za mesiac
Člen miestnej občianskej poriadkovej služby

levice

Levice 19.07.2019
520 € za mesiac
Referent na oddelení územného rozvoja mesta a architektúry

náplň práce: - spolupráca pri vypracovaní, resp. obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií, - spolupráca pri vypracovaní koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja mesta, - spolupráca na vypracovaní zadávacích dokumentov a ideových štúdií, - usmerňovanie územného rozvoja mesta v zmysle schválených územnoplánovacích dokumentácií a...

Banská Bystrica 18.07.2019
Dohodou
Administratívny zamestnanec

náplň práce: účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo, mzdy a s tým spojená štatistika, výkazníctvo, úhrady faktúr, osvedčovanie a overovanie... výhody: odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003, platová trieda 6, platový stupeň podľa výška praxe, partizánske

Partizánske 18.07.2019
Dohodou
Referent na odbor územného plánovania a architekta mesta

náplň práce: - spolupráca pri vypracovaní resp. obstarávaní koncepčných materiálov týkajúcich sa mestskej a krajinnej zelene (generel zelene, dokument starostlivosti o dreviny, m-úses, adaptačné opatrenia na zmenu klímy a pod....), - spolupráca na vypracovaní zadávacích dokumentov pre úpd, úpp a ideových štúdií, - spolupráca na vypracovaní resp. pri obstarávaní územnoplánovacích...

Banská Bystrica 19.07.2019
Dohodou
Pomocný pracovník

Pomocný pracovník

557,50 € za mesiac

náplň práce: pracovník verejnoprospešných prác, pomocný pracovník, trenčín

Trenčín 19.07.2019
557,50 € za mesiac
Projektový manažér (Consultant) pre projekty z fondov EÚ

náplň práce: 1. poradenstvo v oblasti dotácií – tvorba prezentácií, tvorba dotačných analýz, spravodajov, dokumentov; 2. poradenstvo v oblasti ešif a národných zdrojov; 3. vypracovanie žiadostí o dotácie a granty z eú, alebo z iných verejných zdrojov; 4. administratívne riadenie dotačných projektov vo fáze implementácie; 5. aktívna komunikácia s klientami, riadiacimi a sprostredkovateľskými...

Levice 18.07.2019
900 € za mesiac
Traktorista

Traktorista

520 € za mesiac

náplň práce: prevádzka a údržba motorového vozidla, komárno

Komárno 18.07.2019
520 € za mesiac
REFERENT  PRÁVNYCH  SLUŽIEB

REFERENT PRÁVNYCH SLUŽIEB

832 € za mesiac

náplň práce: - vypracúvať právne analýzy zmlúv a ďalších dokumentov, - pripravovať stanoviská vo veciach legislatívy týkajúcej sa mesta, zastupovať mesto v konaniach pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy, - prejednávať priestupky, - spolupracovať pri riešení majetkovo-právnych záležitostí, - spolupracovať s ostatnými odbormi pri riešení právnych problémov, - ..., považská bystrica

Považská Bystrica 17.07.2019
832 € za mesiac
REFERENT  ÚDRŽBY BUDOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ

náplň práce: zabezpečovanie správy a údržby budov v majetku mesta a inžinierskych sietí (schopnosť posudzovania a kontroly stavu budov a is, návrhy riešení, zadávanie projektovej dokumentácie, dozorovanie stavebných prác a činností ...), považská bystrica

Považská Bystrica 17.07.2019
832 € za mesiac
Odborný referent - Oddelenie rozpočtu a financovania

náplň práce: • podieľať sa na činnostiach v oblasti rozpočtu a financovania samosprávneho kraja a podriadených organizácií • spolupracovať na vyhotovení účtovnej uzávierky výhody: výmera dovolenky o 1 týždeň navyše; gastro lístky..., trnava

Trnava 16.07.2019
950 € za mesiac
Refer. pre dohľad nad ver. poriadkom-ambasádor pre komunity

náplň práce: náplňou práce ambasádora bude v prvom rade každodenný kontakt a práca v komunitách, kde je nutné riešiť spolužitie s marginalizovanými komunitami, na základe ktorej sa bude vyžadovať jeho prehľad o aktuálnej situácii, aktuálnych problémoch a ťažkostiach definovaných lokalít, navrhovanie riešení a ich následná realizácia a koordinácia. aktívne sa bude podieľať na tvorbe a...

Nitra 16.07.2019
1500 € za mesiac
Riaditeľ Mestského podniku služieb

náplň práce: riadenie a zodpovednosť za celkový chod mestského podniku: • vypracovanie návrhov koncepcií a strategických plánov budúceho smerovania, • vypracovanie návrhu obchodného, investičného a finančného plánu na príslušný kalendárny rok, • riadenie mestského podniku v súlade so schváleným obchodným, investičným a finančným plánom, • vydávanie a aktualizovanie interných...

Pezinok 16.07.2019
2200 € za mesiac
Administratívny zamestnanec

náplň práce: dane a poplatky, evidencia obyvateľov, registratúra, štatistika, overovanie a osvedčovanie.... práce v samosprávne..., partizánske

Partizánske 16.07.2019
Dohodou
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev

náplň práce: čistenie mestských komunikácii a chodníkov, verejných priestranstiev a zariadení cestného hospodárstva, bardejov

Bardejov 17.07.2019
704 € za mesiac
Referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus

náplň práce: - sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území - obstaráva územnoplánovacie podklady mesta hlohovec a udržiava ich aktuálny stav - poskytuje súčinnosť pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov inými subjektmi - obstaráva, prerokúva, schvaľuje, eviduje a archivuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta hlohovec, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu...

Hlohovec 15.07.2019
Dohodou
Vedúci odboru ekonomického MsÚ Hlohovec

náplň práce: - riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov odboru ekonomického - zabezpečuje finančnú, rozpočtovú a úverovú politiku mesta - pravidelne analyzuje finančnú situáciu mesta prostredníctvom vybraných ukazovateľov (likvidita, celková a úverová zadĺženosť, rentabilita a pod.) - zabezpečuje zdroje pre dlhodobé investičné akcie mesta vo...

Hlohovec 15.07.2019
Dohodou
Referent pre dopravu a cestné hospodárstvo

náplň práce: zverejnené na webe mesta skalica v časti samospráva

Skalica 15.07.2019
729 € mesačne
Referent pre stavebné konania

Referent pre stavebné konania

963 € za mesiac

náplň práce: v odbore stavebného poriadku s rámcovou náplňou práce, ktorá bude spočívať vo vedení územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí, stavebných rozhodnutí, vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí. výhody: - príspevok na stravovanie - doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s kolektívnou zmluvou požadovaný stupeň...

Nitra 16.07.2019
963 € za mesiac
1 - 20 z 57
1 - 20 z 57