1 - 20 z 35
Zoradit podľa:
Všeobecný administatívny pracovník

náplň práce: administratívne práce, práca s pc, evidovanie a vybavovanie poštovej agendy, príprava podkladov pre spracovanie účtovníctva., svidník

Svidník 04.06.2020
580 € za mesiac
Príslušník mestskej polície

náplň práce: zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich zo zabezpečovania mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo zákona, všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. výhody: platové podmienky sa stanovujú v súlade so zákonom č. 553/2003 z.z.. nástupný plat 854 eur...

Pezinok 03.06.2020
854 € za mesiac
Referent pre zeleň, ochranu prírody a krajiny I-MsÚ Hlohovec

náplň práce: • zabezpečuje koncepčnú činnosť v oblasti starostlivosti o mestskú zeleň (vrátane starostlivosti o dreviny) • zabezpečuje pasportizáciu a projekciu zelene v správe a údržbe mesta • zabezpečuje a kontroluje realizáciu a následnú údržbu sadovníckych úprav verejnej zelene • pripravuje plány ošetrovania drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene • vykonáva celkovú...

Hlohovec 02.06.2020
Dohodou
Pracovníčka pre výdaj stravy a upratovanie v DC seniorov

náplň práce: • upratovanie priestorov centier mimo prevádzkových hodín, • podávanie občerstvenia počas akcií denného centra, • upratanie a umytie riadu po akcii v dennom centre, • príprava kuchyne a výdaj stravy pred vydávaním obedov, rozdelenie a naporcovanie stravy, vydanie obedov, umytie riadu, upratanie kuchyne a jedálne, • spracovanie dennej objednávky...

Bratislava 02.06.2020
320,50 € za mesiac
Pracovníčka pre výdaj stravy a upratovanie v DC seniorov

náplň práce: • upratovanie priestorov centier mimo prevádzkových hodín, • podávanie občerstvenia počas akcií denného centra, • upratanie a umytie riadu po akcii v dennom centre, • príprava kuchyne a výdaj stravy pred vydávaním obedov, rozdelenie a naporcovanie stravy, vydanie obedov, umytie riadu, upratanie kuchyne a jedálne, • spracovanie dennej objednávky...

Bratislava 02.06.2020
549,50 € za mesiac
Terénny sociálny pracovník

Terénny sociálny pracovník

970 € za mesiac

náplň práce: - aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc pri riešení osobných záležitostí; - sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom...

Kežmarok 02.06.2020
970 € za mesiac
Referent oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu TSK

náplň práce: 1) spracováva zámery, programy a projekty rozvoja školstva. 2) podieľa sa na výkone štátnej správy v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, v ktorých rozhodol riaditeľ strednej školy v prvom stupni. 3) spracováva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania. 4) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a...

Trenčín 02.06.2020
1000 € za mesiac
Terénny pracovník

Terénny pracovník

818 € za mesiac

náplň práce:  aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia prioritne osôb z mrk a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, tsp, op a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre tsp;  poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o...

Šaľa 01.06.2020
818 € za mesiac
Terénny sociálny pracovník

Terénny sociálny pracovník

897 € za mesiac

náplň práce:  aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu mrk prioritne osôb z mrk), posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;  poskytovanie základných informácií a podpory v krízových...

Šaľa 01.06.2020
897 € za mesiac
Referent oddelenia zdrav.a humánnej farmácie/zastup.MD,RD/

náplň práce: - samostatne spracováva žiadosti a pripravuje podklady k schváleniu ordinačných hodín a doplnkových ordinačných hodín poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. - samostatne vedie register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom zapisuje do registra najmä schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny, kontroluje údaje v registri a zaznamenáva zmeny. zodpovedá za...

Trenčín 01.06.2020
950 € za mesiac
administratívny pracovník

administratívny pracovník

280 € mesačne

náplň práce: administratívny pracovník - očan so zdravotným postihnutím nad 75% - chránená dielňa. nutný vopred telefónny kontakt č.t. 0534799238., gelnica

Gelnica 01.06.2020
280 € mesačne
Mestský policajt

Mestský policajt

746 € za mesiac

náplň práce: zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, objasňuje priestupky, plní úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii., námestovo

Námestovo 01.06.2020
746 € za mesiac
Referent ochrany životného prostredia

náplň práce: zamestnanec funkčne priamo podlieha vedúcemu oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia. vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia s osobitným zameraním na oblasť súvisiacu s ochranou vôd, ochranou ovzdušia, ochranou prírody a na úseku odpadového hospodárstva na úrovni mesta v zmysle platnej...

Prievidza 28.05.2020
Dohodou
Vedúci/a oddelenia mestských projektov

náplň práce: • zabezpečovanie komplexného manažmentu (tvorba, implementácia, monitoring) projektov, • zabezpečovanie komunikácie so zainteresovanými stranami – riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, • zodpovední riešitelia úloh / garanti jednotlivých oblastí, dodávatelia a pod., • participácia pri spracovaní žiadostí mestskými organizáciami, • poskytovanie konzultácii ohľadne...

Prievidza 28.05.2020
Dohodou
REFERENT ROZPOČTU A FINANCOVANIA

náplň práce: - zabezpečovať vedenie účtovníctva mesta považská bystrica v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 z. z., - zabezpečovať účtovanie účtovných prípadov v sústave podvojného účtovníctva, - vypracovávať čiastkové rozbory príjmov a výdavkov mesta ako podklad k rozborom hospodárenia a hodnotenia plnenia rozpočtu mesta, - vypracovávať podklady pre zostavovanie...

Považská Bystrica 28.05.2020
928 € za mesiac
Odborný referent - Špecialista pre Európske záležitosti

náplň práce: • rozvíjanie a udržiavanie kontaktov so slovenskými a európskymi inštitúciami – presadzovanie záujmov ttsk v kontakte so stálym zastúpením sr pri eu, európskou komisiou, európskym parlamentom a výborom regiónov • získavanie aktuálnych informácií o pripravovanej legislatíve a komunitárnych programoch • rozvoj spolupráce s inými zastúpeniami európskych regiónov a miest v...

Trnava 28.05.2020
1960 € za mesiac
Vedúci finančného oddelenia

náplň práce: znalosť príslušných právnych predpisov v oblasti samosprávy, finančnej a rozpočtovej oblasti., žarnovica

Žarnovica 27.05.2020
Dohodou
Učiteľ/učiteľka slovenského jazyka a literatúry

košice

Košice 27.05.2020
998,50 € za mesiac
Príslušník mestskej polície v Kežmarku

náplň práce: výkon činnosti vyplývajúcich zo zákona č. 564/1991 zb. o obecnej polícii v platnom znení., kežmarok

Kežmarok 25.05.2020
823 € za mesiac
Referent dopravy a starostlivosti o verejné priestranstvo

náplň práce: - vydávanie povolení o úplnej alebo čiastočnej uzávierke miestnych komunikácií (obchádzka, odklon dopravy), - vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, - vydávanie povolení o nadmernej alebo nadrozmernej preprave, - prejednávanie správnych deliktov súvisiacich s činnosťou prevádzkovateľov taxislužby v územnom obvode mesta žilina, - vedenie evidencie...

Žilina 25.05.2020
950 € za mesiac
1 - 20 z 35
1 - 20 z 35