1 - 20 z 20
Zoradit podľa:
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií

náplň práce: prihlášky uchádzačov musia obsahovať: - meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska - overené kópie dokladov o vzdelaní - osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti - štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe - súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 z.z. o ochrane- osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na...

Rožňava 16.06.2019
Dohodou
Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby

náplň práce: - monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, - zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechode cez cestu - dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných...

Rožňava 17.06.2019
520 € mesačne
Vedúci odboru školstva

náplň práce: termín doručenia prihlášky je 2.7.2019. prihlášky zasielajte na adresu: mestský úrad rožňava šafárikova 29 048 01 rožňava na obálku napíšte „výberové konanie vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu msú v rožňave“. prihlášky uchádzačov musia obsahovať: - meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska - overené kópie dokladov o vzdelaní, ...

Rožňava 14.06.2019
Dohodou
Samostatný odborný referent pre investičné projekty

náplň práce: - príprava, implementácia a monitoring investičných projektov súvisiacich s hospodárskym a sociálnym rozvojom mesta - monitoring, analýza a hodnotenie možností financovania aktivít v meste z európskych investičných a štrukturálnych fondov, ako aj z ďalších externých finančných zdrojov - komunikácia s príslušnými orgánmi, organizáciami a sociálnoekonomickými partnermi týkajúca...

Rožňava 07.06.2019
Dohodou
Projektový manažér

náplň práce: - príprava, implementácia a monitoring investičných projektov súvisiacich s hospodárskym a sociálnym rozvojom mesta - riadenie projektového cyklu - monitoring, analýza a hodnotenie možností financovania aktivít v meste z európskych investičných a štrukturálnych fondov, ako aj z ďalších externých finančných zdrojov - komunikácia s príslušnými orgánmi, organizáciami a...

Rožňava 08.06.2019
Dohodou
Pomocná hliadková služba

trebišov

Trebišov 28.05.2019
Dohodou
Referent správy majetku - zastupovanie počas MD/RD

náplň práce: - vedenie komplexnej agendy evidencie vlastného majetku a majetku zvereného do správy podľa jednotlivých druhov majetku - sumarizácia návrhov na vyradenie poškodeného a nepotrebného majetku mestskej časti, ktoré predložia jednotlivé oddelenia a referáty, predkladanie návrhov na vyradenie majetku za oddelenie - zabezpečovanie inventarizácie majetku - nákup drobného spotrebného...

Košice 16.05.2019
Dohodou
Ekonóm obce

Ekonóm obce

Dohodou

náplň práce: • komplexné vedenie účtovníctva • spracovávanie a kontrola finančných výkazov • zostavenie účtovnej, mesačnej a ročnej závierky • kontrola účtovných operácií podľa štandardov slovenského účtovníctva • kontrola hlavnej knihy a inventarizácia účtov • komunikácia s poisťovňami a úradmi-spracovanie dph, súhrnného výkazu, kontrolného výkazu • správa a...

Rožňava 14.05.2019
Dohodou
Riaditeľ/ka materskej školy

náplň práce: riadenie činnosti materskej školy, michalovce

Michalovce 11.05.2019
Dohodou
Referent pre verejné obstarávanie

náplň práce: • výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania. • predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní. • príprava zadaných jednotlivých zákaziek. • komplexná realizácia zadaných zákaziek (uskutočňovanie celého procesu vo) vrátane elektronického trhoviska. • vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu. • vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov...

Trebišov 09.05.2019
Dohodou
Vedúci odboru výstavby

náplň práce: vedúci odboru výstavby., rožňava

Rožňava 10.05.2019
Dohodou
Účtovník/Účtovníčka

Účtovník/Účtovníčka

850 € mesačne

náplň práce: komplexné vedenie účtovníctva v rozsahu a na úrovni účtovníctva vo verejnej správe - znalosť účtovného programu corageo výhodou. výhody: priaznivá a kolegiálna pracovná atmosféra, možnosť stravovania v priestoroch školskej jedálne, príspevok na ddp zo strany zamestnávateľa, možnosť prispieť svojím pracovným nasadením a výkonom., rožňava

Rožňava 07.05.2019
850 € mesačne
Samostatný odborný referent pre ochranu životného prostredia

náplň práce: odborné špecializované práce na úseku ochrany životného prostredia. analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovací proces, vydávanie rozhodnutí na úseku ochrany prírody a krajiny - najmä povoľovanie výrubu drevín, ďalšie súvisiace činnosti. pracovný pomer sa uzatvára na dobu zastupovania počas trvania materskej dovolenky. výberové konanie sa uskutoční v...

Rožňava 06.05.2019
Dohodou
Sociálna pracovníčka

náplň práce: sociálna práca, rožňava

Rožňava 06.05.2019
Dohodou
Referent pre regionálny rozvoj

náplň práce: - vyhľadáva možnosti využitia rozvojových programov financovaných z nenávratných zdrojov v podmienkach mesta a mestských organizácií v aktuálnom programovacom období - vypracováva podklady potrebné k podaniu jednotlivých žiadostí a žiadosti na príslušné orgány štátnej správy...

Trebišov 18.04.2019
Dohodou
Referent pre regionálny rozvoj na zastupovanie

náplň práce: - vyhľadáva možnosti využitia rozvojových programov financovaných z nenávratných zdrojov v podmienkach mesta a mestských organizácií v aktuálnom programovacom období - vypracováva podklady potrebné k podaniu jednotlivých žiadostí a žiadosti na príslušné orgány štátnej správy...

Trebišov 18.04.2019
Dohodou
Referent pre verejné obstarávanie

náplň práce: - výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania - predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní - príprava zadaných jednotlivých zákaziek - komplexná realizácia zadaných zákaziek (uskutočňovanie celého procesu vo) vrátane elektronického trhoviska - vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu - vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom...

Trebišov 18.04.2019
Dohodou
administratívny pracovník/čka - účtovník/čka

náplň práce: administratívne práce, spracovanie účtovných dokladov, sobrance

Sobrance 15.04.2019
Dohodou
Odborný referent na oddelení výstavby a životného prostredia

náplň práce: ovládanie práce s pc - microsoft office- pokročilý, samostatnosť, schopnosť zvládať záťažové situácie, prax v oblasti samosprávy alebo štátnej správy vítaná, fyzická spôsobilosť na obhliadky priamo v teréne, aj vo výškach, skúsenosti s tvorbou projektov vítané, kreativita, samostatné a analytické schopnosti., košice

Košice 18.03.2019
Dohodou
Kontrolŕ obce

Kontrolŕ obce

od 642 € mesačne

náplň práce: kontrolná činnosť obcev zmysle zákona 369/1990 z. z. o obecnom zriadení vk 19.02.2019 o 16,00 hod. obecný úrad prakmovce, gelnica

Gelnica 01.03.2019
od 642 € mesačne
1 - 20 z 20
1 - 20 z 20