1 - 20 z 47
Zoradit podľa:
Odborný referent - Oddelenie rozpočtu a financovania

náplň práce: • podieľať sa na činnostiach v oblasti rozpočtu a financovania samosprávneho kraja a podriadených organizácií • spolupracovať na vyhotovení účtovnej uzávierky výhody: výmera dovolenky o 1 týždeň navyše; gastro lístky..., trnava

Trnava 16.07.2019
950 € za mesiac
Administratívny zamestnanec

náplň práce: účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo, mzdy a s tým spojená štatistika, výkazníctvo, úhrady faktúr, osvedčovanie a overovanie... výhody: odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003, platová trieda 6, platový stupeň podľa výška praxe, partizánske

Partizánske 16.07.2019
Dohodou
Referent pre dopravu a cestné hospodárstvo

náplň práce: zverejnené na webe mesta skalica v časti samospráva

Skalica 15.07.2019
729 € mesačne
Referent pre stavebné konania

Referent pre stavebné konania

963 € za mesiac

náplň práce: v odbore stavebného poriadku s rámcovou náplňou práce, ktorá bude spočívať vo vedení územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí, stavebných rozhodnutí, vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí. výhody: - príspevok na stravovanie - doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s kolektívnou zmluvou požadovaný stupeň...

Nitra 16.07.2019
963 € za mesiac
Refer. pre dohľad nad ver. poriadkom-ambasádor pre komunity

náplň práce: náplňou práce ambasádora bude v prvom rade každodenný kontakt a práca v komunitách, kde je nutné riešiť spolužitie s marginalizovanými komunitami, na základe ktorej sa bude vyžadovať jeho prehľad o aktuálnej situácii, aktuálnych problémoch a ťažkostiach definovaných lokalít, navrhovanie riešení a ich následná realizácia a koordinácia. aktívne sa bude podieľať na tvorbe a...

Nitra 16.07.2019
1500 € za mesiac
Referent pre dopravu a technickú infraštruktúru

náplň práce: - samostatne rieši odborné úlohy v oblasti dopravy a cestného hospodárstva - vykonáva činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti dopravy napr. zo zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a súvisiacich právnych predpisov - spolupracuje s okresným dopravným inšpektorátom a príslušným odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu - spolupracuje...

Hlohovec 15.07.2019
Dohodou
Finančný manažér riadiaceho orgánu PS INTERACT III

náplň práce: • zodpovednosť za kontrolu predložených žiadostí o platbu zodpovednosť za prípravu, evidenciu, kontrolu a operatívny obeh účtovných dokladov pred úhradou • zabezpečenie archivácie účtovných dokladov a dokumentov k žiadostiam o platbu; • zodpovednosť za vedenie účtovníctva ro v spolupráci s odborom financií; • spolupracovanie na vypracovaní výročných správ o vykonávaní...

Bratislava 16.07.2019
1600 € za mesiac
Referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus

náplň práce: - sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území - obstaráva územnoplánovacie podklady mesta hlohovec a udržiava ich aktuálny stav - poskytuje súčinnosť pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov inými subjektmi - obstaráva, prerokúva, schvaľuje, eviduje a archivuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta hlohovec, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu...

Hlohovec 15.07.2019
Dohodou
Riaditeľ Mestského podniku služieb

náplň práce: riadenie a zodpovednosť za celkový chod mestského podniku: • vypracovanie návrhov koncepcií a strategických plánov budúceho smerovania, • vypracovanie návrhu obchodného, investičného a finančného plánu na príslušný kalendárny rok, • riadenie mestského podniku v súlade so schváleným obchodným, investičným a finančným plánom, • vydávanie a aktualizovanie interných...

Pezinok 16.07.2019
2200 € za mesiac
Administratívny zamestnanec

náplň práce: dane a poplatky, evidencia obyvateľov, registratúra, štatistika, overovanie a osvedčovanie.... práce v samosprávne..., partizánske

Partizánske 16.07.2019
Dohodou
Riaditeľ/ka MŠ

Riaditeľ/ka MŠ

797 € za mesiac

náplň práce: riadenie mš, práca učiteľky mš výhody: základná zložka mzdy v hrubom 797,00 eur - 1288,00 eur podľa dĺžky započítanej praxe., martin

Martin 14.07.2019
797 € za mesiac
Odborný referent v oblasti územného plánovania

náplň práce: • príprava návrhov územnoplánovacích informácií • príprava stanovísk k investičným zámerom v mestskej časti • spolupráca pri obstarávaní a schvaľovaní územnoplánovacích dokumentov • príprava stanovísk v procese posudzovaní vplyvov na životné prostredie (eia, sea) • práca s pc, programy word, excel, arcgis, bratislava

Bratislava 13.07.2019
790 € za mesiac
Senior účtovník - Oddelenie účtovníctva

náplň práce: • podieľať sa na činnostiach v oblasti účtovníctva samosprávneho kraja a zúčtovaní transferov za podriadené organizácie • spracovať štvrťročné finančné výkazy, daňové priznanie • spolupracovať na vyhotovení účtovnej závierky • zabezpečiť komunikáciu s podriadenými organizáciami, audítorom a úradmi výhody: výmera dovolenky o 1 týždeň navyše; gastro lístky, trnava

Trnava 13.07.2019
1000 € za mesiac
Referent/ka správy, rozvoja a investičných činností obce

náplň práce: plánovanie a kontrola pravidelnej operatívnej údržby verejných priestorov kontrola funkčnosti budov a zariadení obce usmerňovanie a zadeľovanie prác zamestnancov na úseku údržby správa motorových vozidiel a strojov zabezpečovanie prác na úseku odpadového hospodárstva zabezpečovanie obstarávania prác tovarov a služieb s nízkou hodnotou koordinácia investičných činností...

Senec 13.07.2019
Dohodou
Vedúci odboru výstavby MsÚ Hlohovec

náplň práce: • riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov odboru. • zabezpečuje a pripravuje odborné stanoviská a kvalitne a včas pripravuje materiály na rokovanie samosprávnych orgánov (komisie pri msz, msr a msz) súvisiace s problematikou výstavby a dopravy. • spracováva návrhy všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov zameraných na...

Hlohovec 13.07.2019
Dohodou
Vedúci odboru ekonomického MsÚ Hlohovec

náplň práce: - riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov odboru ekonomického - zabezpečuje finančnú, rozpočtovú a úverovú politiku mesta - pravidelne analyzuje finančnú situáciu mesta prostredníctvom vybraných ukazovateľov (likvidita, celková a úverová zadĺženosť, rentabilita a pod.) - zabezpečuje zdroje pre dlhodobé investičné akcie mesta vo...

Hlohovec 13.07.2019
Dohodou
Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu

náplň práce: • výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, prievidza

Prievidza 13.07.2019
Dohodou
Referent právnik

Referent právnik

1100 € za mesiac

náplň práce: právna agenda mesta v rámci oddelenia mestského úradu v pezinku. rámcový popis pracovnej pozície: občianske právo hmotné a procesné, obchodné právo, správne právo, pracovné právo, právo v oblasti stavebného konania. prípravu návrhov, podaní a odvolaní vyjadrení. poskytovanie interného poradenstva a spracovanie právnych stanovísk v rozsahu pridelenej agendy., pezinok

Pezinok 09.07.2019
1100 € za mesiac
Pedagogický zamestnanec

Pedagogický zamestnanec

678,50 € za mesiac

myjava

Myjava 08.07.2019
678,50 € za mesiac
Koordinátor

Koordinátor

Dohodou

náplň práce: - koordinácia pracovníkov pri prácach v teréne, organizácia a kontrola pridelených úloh, administratívne zabezpečovanie činnosti - uvádzanie návštev a poskytovanie komplexných informácií hosťom - aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie rezervácií hostí, komárno

Komárno 08.07.2019
Dohodou
1 - 20 z 47
1 - 20 z 47