1 - 20 z 349
Zoradit podľa:
terénny pracovník

terénny pracovník

636 € mesačne

náplň práce: terénny pracovník uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24.06.2020. výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2020 o 9.30 hod. v priestoroch obecného úradu muránska dlhá lúka 111, 05001 muránska dlhá lúka zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:  žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa...

Revúca 05.06.2020
636 € mesačne
Sestra

Sestra

771 € za mesiac

náplň práce: odborné pracovní činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre deti. výhody: - odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, základná zložka mzdy sa navyšuje o zákonné príplatky - odmeny dvakrát ročne, ...

Bratislava 05.06.2020
771 € za mesiac
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

677,50 € za mesiac

náplň práce: realizácia opatrovateľského procesu, starostlivosť o klientov zariadenia (hygiena, kŕmenie, pitný režim a pod.). výhody: - k základnej zložke mzdy sa pri kvalitnom plnení si pracovných povinností pripočíta i osobný príplatok, ktorým sa zvýši funkčný plat, - taktiež k tarifnému príplatku patrí osobný príplatok za zmennosť, príplatky za víkend a sviatok, nočný príplatok, ...

Topoľčany 05.06.2020
677,50 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: administratíva, práca s pc, komunikácia s klientmi a zamestnancami v zariadení., levice

Levice 05.06.2020
800 € za mesiac
hlavná sestra

hlavná sestra

Dohodou

náplň práce: špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu v rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne podľa vyhlášky mz sr č. 95/2018 z.z. , banská štiavnica

Banská Štiavnica 05.06.2020
Dohodou
Psychologička

Psychologička

691 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie bezplatného psychologického poradenstva klientkám a ich deťom - obetiam domáceho násilia, sprievod klientky na výsluch na polícii, zakladanie a vedenie spisovej agendy, spracovanie záznamov, vypracovanie pracovného výkazu na konci mesiaca. pružný pracovný čas, 34 hod. týždenne.strava zabezpečená stravnou kartou, hodnota gl 4 €. pracovný pomer na dobu určitú počas trvania...

Partizánske 05.06.2020
691 € za mesiac
Výchovno-organizačný pracovník v Centre pre deti a rodiny

náplň práce: výchovná činnosť a starostlivosť o deti v centre pre deti a rodiny so špecializáciou pre týrané, sexuálne zneužívané deti. zabezpečenie komplexnej starostlivosti o deti vrátane záujmových a voľnočasových aktivít, pedagogická, organizačná a administratívna činnosť. výhody: výška mzdy je závislá okrem iného aj od počtu rokov odbornej praxe. benefity a výhody: - možné...

Nitra 05.06.2020
812 € za mesiac
Sociálny pracovník

náplň práce: poskytovanie pomoci pri riešení problémov a náročných situácií v osobnostnom, rodinnom živote so zámerom udržiavať duševné zdravie vrátanie preventívno-výchovnej činnosti v tejto oblasti. formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadeniach sociálnych služieb. posudzovanie manuálnej zručnosti a technickej...

Banská Štiavnica 05.06.2020
Dohodou
Opatrovateľka

Opatrovateľka

696 € za mesiac

náplň práce: - poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti priamo v zariadení dom charity sv. kamila v žiline. - opatrovateľské úkony, pomoc pri obliekaní, kŕmenie, polohovanie klientov. - príprava stravy, pranie a žehlenie bielizne. výhody: samozrejme sú aj príplatky podľa zákonníka práce, možnosť ďalšieho predĺženia pracovného pomeru., žilina

Žilina 05.06.2020
696 € za mesiac
Terénny  pracovník

Terénny pracovník

884 € za mesiac

náplň práce: - aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia prioritne osôb z mrk a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, tsp, op a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre tsp;  poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o...

Trnava 05.06.2020
884 € za mesiac
Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých

náplň práce: špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu v rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne podľa vyhlášky mz sr č. 95/2018 z.z. , banská štiavnica

Banská Štiavnica 05.06.2020
Dohodou
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

700 € za mesiac

nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 05.06.2020
700 € za mesiac
Vedúca sestra

Vedúca sestra

914 € za mesiac

náplň práce: organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb výhody: - odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov...

Bratislava 05.06.2020
914 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

290 € mesačne

náplň práce: upratovanie administratívnych priestorov - vysokoškolákov 1758/3, žilina, práca na skrátený úväzok-4 hod. denne, np - "zosúladenie rodinného a pracovného života", uoz v evidencii min. 3 mesiace+ dieťa do 6 rokov, alebo samoživiteľ starajúci sa o dieťa do 16 rokov. žiadosti zasielajte do 17.04.2020. termín nástupu od 01.06.2020.

Žilina 05.06.2020
290 € mesačne
Opatrovateľ

Opatrovateľ

701 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľská služba v zariadení sociálnych služieb pre deti. výhody: - odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, základná zložka mzdy sa navyšuje o zákonné príplatky - odmeny dvakrát ročne, - skrátený pracovný čas 35 hodín týždenne, - zvýšená výmera dovolenky o...

Bratislava 05.06.2020
701 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

1150 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie špeciálno-pedagogickej diagnostiky a poradenstva, poskytovanie špeciálno-pedagogickej reedukácie a korekcie pre deti s vývinovými poruchami a zdravotným postihnutím., dolný kubín

Dolný Kubín 05.06.2020
1150 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

580 € mesačne

náplň práce: upratovacie a čistiace práce, denne udržiavať čistotu vo všetkých zverených priestoroch, dbať o celkový poriadok a hygienu, np - "zosúladenie rodinného a pracovného života", uoz v evidencií min. 3 mesiace + dieťa do 6 rokov, alebo samoživiteľ starajúci sa o dieťa do 16 rokov. , žilina

Žilina 05.06.2020
580 € mesačne
Opatrovateľ na úseku rehabilitácie

náplň práce: opatrovateľská služba v zariadení sociálnych služieb pre deti. výhody: - odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základná zložka mzdy sa navyšuje o zákonné príplatky, - odmeny dvakrát ročne, - zvýšená výmera dovolenky o 1 týždeň, - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové...

Bratislava 05.06.2020
701 € za mesiac
Opatrovateľ

Opatrovateľ

613,50 € za mesiac

náplň práce: pomoc plnoletej fyzickej osobe pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. pomoc pri úkonoch sebaobsluhy. výhody: podľa platnej kolektívnej zmluvy., partizánske

Partizánske 05.06.2020
613,50 € za mesiac
Samostatný radca - VK/2020/1424

Samostatný radca - VK/2020/1424

756,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 2. rozhoduje v prvom stupni správneho konania o uložení, zmene a o zrušení výchovných...

Bratislava 05.06.2020
756,50 € za mesiac
1 - 20 z 349
1 - 20 z 349