1 - 20 z 45
Zoradit podľa:
Pracovný terapeut

Pracovný terapeut

320 € za mesiac

náplň práce: osvojovanie pracovných návykov a zručností prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom zariadení pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy udržania alebo rozvoja ich fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a ich začlenenia do spoločnosti, gelnica

Gelnica 24.06.2019
320 € za mesiac
Opatrovateľ

Opatrovateľ

600 € za mesiac

náplň práce: realizácia plánu opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb, pomocná manipulačná alebo obslužná práca pri vytváraní,prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnych služieb, michalovce

Michalovce 22.06.2019
600 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

750 € za mesiac

náplň práce: sociálna pomoc zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii, formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, sociálna práca zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, michalovce

Michalovce 22.06.2019
750 € za mesiac
Fyzioterapeut

Fyzioterapeut

Dohodou

náplň práce: samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne a v skupinách na úseku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch v zariadení subsidium. koordinovanie a vykonávanie individuálneho rekondičného rehabilitačného plánu občana v zariadení subsidium. výhody: vybranému uchádzačovi bude ponúknutá pracovná zmluva na 12 mesiacov....

Rožňava 19.06.2019
Dohodou
Sociálny pracovník - špecializované sociálne poradenstvo

náplň práce: - poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a ich rodinným príslušníkom výhody: - poistenie v 3. dôchodkovom pilieri - stravovanie vo vlastnej jedálni, košice

Košice 18.06.2019
750 € za mesiac
Fyzioterapeut

Fyzioterapeut

583,50 € mesačne

náplň práce: samostatná rehabilitačná práca, liečebná telesná výchova individuálna a v skupinách., michalovce

Michalovce 14.06.2019
583,50 € mesačne
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

580 € mesačne

náplň práce: spracovanie administratívnej agendy, komunikácia s partnermi ( aj v angličtine), asistencia pri koordinácii projektov., rožňava

Rožňava 10.06.2019
580 € mesačne
Sociálny pracovník v rámci NP DEI III

náplň práce: - vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení spod a sk, vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností rodičov riešiť situáciu ambulantnou a/alebo terénnou formou, - nácvik...

Košice 04.06.2019
702,50 € za mesiac
Soc.pracovník

Soc.pracovník

650 € za mesiac

náplň práce: sociálna práca so seniormi, košice

Košice 01.06.2019
650 € za mesiac
Terénny pracovník

Terénny pracovník

605 € za mesiac

náplň práce: popis práce terénneho pracovníka: - asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. - pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov...

Gelnica 25.05.2019
605 € za mesiac
Opatrovateľ

Opatrovateľ

550 € za mesiac

náplň práce: opatrovanie seniorov, rožňava

Rožňava 22.05.2019
550 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

700 € za mesiac

náplň práce: - vedenie spisu prijímateľa sociálnej služby, - zodpovedná osoba za poskytovanie sociálnej služby, - poskytovanie sociálneho poradenstva, - vybavovanie bežnej korešpondencie, - komunikácia s úradmi a inštitúciami, - prihlasovanie aktív a pasív do dedičského konania, - komunikácia s prijímateľom sociálnej služby a kontaktnými osobami., gelnica

Gelnica 22.05.2019
700 € za mesiac
Opatrovateľ

Opatrovateľ

624 € za mesiac

náplň práce: práca s mentálne a telesne postihnutými prijímateľmi sociálnej služby. výhody: príplatky za prácu v noci, vo sviatok, v sobotu a nedeľu v zmysle zp. po skončení skúšobnej doby možno priznať osobný príplatok., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 20.05.2019
624 € za mesiac
Opatrovateľ/Opatrovateľka starších osôb a osôb so ZP

náplň práce: opatrovateľská služba pre mobilných aj imobilných občanov odkázaných na pomoc inej osoby v domácnosti, komplexná starostlivosť o ich domácnosť vrátane starostlivosti o donášku bielizne, paliva a pod. • vykonáva starostlivosť o zverených prijímateľov soc. služieb (ďalej pss) v prirodzenom domácom prostredí • vykonáva sebaobslužné úkony spojené s osobnou hygienou...

Trebišov 21.05.2019
520 € za mesiac
Manažér kvality v sociálnych službách

náplň práce: • samostatné komplexné odborné činnosti súvisiace s manažérstvom kvality. • zodpovednosť, implementácia a plnenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. • ďalšie činnosti v rámci...

Spišská Nová Ves 18.05.2019
832 € za mesiac
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

765 € za mesiac

náplň práce: komplexná opatrovateľská starostlivosť v zariadení pre seniorov. výhody: práca v novopostavenom zariadení strava plne hradená zamestnávateľom preplácanie nadčasov, košice

Košice 16.05.2019
765 € za mesiac
Vrátnik, údržbár

Vrátnik, údržbár

520 € mesačne

náplň práce: stráženie objektu, kontrola prijímateľov soc. služby, drobná údržbárska práca ( napr. opravy ), kosenie v objekte., trebišov

Trebišov 13.05.2019
520 € mesačne
Pracovník na nácvik pracovných zručností

náplň práce: pomoc pri osvojovaní si a rozvoji pracovných návykov a zručností, pri vykonávaní pracovných aktivít prijímateľmi soc.služby, trebišov

Trebišov 13.05.2019
530,50 € mesačne
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

728 € za mesiac

náplň práce: poradenstvo pre klientov, ktorí spravidla z dôvodu vysokého veku, osamotenia, nedostatočného príjmu a zdravotného postihnutia sú prechodne alebo dlhodobo odkázaní na pomoc iných., michalovce

Michalovce 10.05.2019
728 € za mesiac
Opatrovateľ

Opatrovateľ

650 € za mesiac

náplň práce: činnosti smerujúce k vytváraniu, prehlbovaniu a upevňovaniu základných hygienických návykov klienta v zariadení sociálnych služieb., košice

Košice 07.05.2019
650 € za mesiac
1 - 20 z 45
1 - 20 z 45