1 - 20 z 29
Zoradit podľa:
Manažér/ka kvality

Manažér/ka kvality

1600 € za mesiac

náplň práce: v implementačnej agentúre mpsvr sr obsadzujeme pracovnú pozíciu manažér/ka kvality, ktorej hlavnou náplňou práce bude: • tvorba rámca pre realizáciu a podporu všetkých činností manažérstva kvality, ktoré napomáhajú manažérstvu organizácie v napĺňaní stratégie ia mpsvr sr, • podpora zdokonaľovania procesov a postupov v organizácii, • metodické a poradenské činnosti...

Bratislava 21.09.2020
1600 € za mesiac
Vedúci/-ca oddelenia kontroly a sťažností

náplň práce: • koncepčná, koordinačná a metodická činnosť vrátane prípravy a realizácie kontrolných akcií v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a prostriedkami eú s osobitným zreteľom na hlavné úlohy organizácie; • vypracováva koncepciu kontrolnej činnosti (vnútornej) a zodpovedá za vytvorenie a chod systému vnútornej kontroly organizácie; • vykonáva kontrolnú...

Bratislava 21.09.2020
1700 € za mesiac
Expert/-ka pre analyt. štúd.: „Podm. a dôvody preradenia"

náplň práce: v rámci národného projektu podpora kvality sociálneho dialógu obsadzujeme pracovnú pozíciu expert/-ka pre analytickú štúdiu: „podmienky a dôvody preradenia na inú prácu a agentúrne zamestnávanie, pracovná cesta a cestovné náhrady“ hlavnou náplňou práce je : • vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jej obsah a kvalitu • spolupráca a komunikácia s ďalšími expertmi v...

Bratislava 17.09.2020
22 € za hodinu
Expert/-ka pre analyt. študiu: „Migrácia prac. sily"

náplň práce: v rámci národného projektu podpora kvality sociálneho dialógu obsadzujeme pracovnú pozíciu expert/-ka pre analytickú štúdiu: „migrácia pracovnej sily z tretích krajín a trh práce v sr .ii “ hlavnou náplňou práce je: • vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jej obsah a kvalitu • spolupráca a komunikácia s ďalšími expertmi v jednotlivých fázach tvorby...

Bratislava 17.09.2020
22 € za hodinu
Expert/-ka pre analytickú štúdiu: „Nové formy práce"

náplň práce: v rámci národného projektu podpora kvality sociálneho dialógu obsadzujeme pracovnú pozíciu expert/-ka pre analytickú štúdiu: „nové formy práce – riziká a príležitosti“ hlavnou náplňou práce je : • vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jej obsah a kvalitu • spolupráca a komunikácia s ďalšími expertmi v jednotlivých fázach tvorby štúdie kvalifikačné predpoklady...

Bratislava 17.09.2020
22 € za hodinu
Expert/-ka pre analyt. štúd.:  „Dom. práca – potenciál"

náplň práce: v rámci národného projektu podpora kvality sociálneho dialógu obsadzujeme pracovnú pozíciu expert/-ka pre analytickú štúdiu: „domácka práca – potenciál a bariéry v podmienkach sr“ hlavnou náplňou práce je : • vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jej obsah a kvalitu • spolupráca a komunikácia s ďalšími expertmi v jednotlivých fázach tvorby štúdie kvalifikačné...

Bratislava 17.09.2020
22 € za hodinu
Odborný referent

Odborný referent

900 € za mesiac

náplň práce: koordinovanie požiadaviek a činností jednotlivých útvarov a odborov, spracovanie koncepčných a strategických materiálov pre jednotlivé oddelenia a zabezpečenie ich plnenia. - spracovanie koncepčných a strategických materiálov v oblasti ochrany zdravia detí, mládeže, žiakov a študentov na školách a v školských zariadeniach, ako aj zamestnancov škôl a školských zariadení na...

Bratislava 17.09.2020
900 € za mesiac
Referent rozpočtu a účtovníctva

náplň práce: - koordinuje a spracováva podklady rozpočtu mesta, zabezpečuje rozpis rozpočtu v súlade s ekonomickou klasifikáciou a jeho rozpracovanie na oddelenia a organizácie zriadené mestom, - mesačne a priebežne kontroluje a vyhodnocuje čerpanie a plnenie rozpočtu, - pripravuje návrhy na zmeny rozpočtu, - sleduje a hodnotí vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka a konečné výsledky...

Pezinok 17.09.2020
1200 € za mesiac
Hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie

náplň práce: navrhuje, plánuje, riadi, monitoruje a priebežne vyhodnocuje pilotné intervencie ohľadne lokálnych štrukturálnych determinantov zdravia v spolupráci s vybranými kapz s kompetenciami rozšírenými pre daný účel – predovšetkým materiálnych podmienok a bariér v prístupe k bežným službám zdravotnej starostlivosti na strane prevádzok. navrhuje, plánuje a priebežne vyhodnocuje úpravy...

Bratislava 16.09.2020
1750 € za mesiac
Vedúci odboru služieb mesta

náplň práce: koordinácia, riadenie a kontrola činností na úseku dopravy a mestských komunikácií, odpadového hospodárstva, verejnej zelene a menších obecných služieb v meste topoľčany.

Topoľčany 11.09.2020
Dohodou
Manažér pre verejné obstarávanie

náplň práce: • predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní; • príprava zadávania jednotlivých zákaziek (príprava výzvy, oznámenia, súťažných podkladov); • vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu; • vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní; • spracovanie dokumentov na podpis a korešpondencie súvisiacej s realizáciou verejného...

Bratislava 11.09.2020
Dohodou
Riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina v Revúcej

náplň práce: 1) riadenie činnosti správy np muránska planina. 2) zabezpečovanie výkonu činností šop sr na území pôsobnosti správy a vytváranie vhodných pracovných podmienok pre činnosť správy. 3) vykonávanie odborných úloh v rámci správy np. 4) zodpovednosť za: a) plnenie plánu hlavných úloh podľa schváleného plánu hlavných úloh šop sr, b) efektívne, hospodárne a účelné...

Revúca 11.09.2020
1091,50 € za mesiac
Psychológ poradensko-psychologických služieb

náplň práce: činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva:  rodinné psychologické poradenstvo v rôznych oblastiach rodinných problémov,  individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode (rozchode) rodičov,  poradenská a psychologická pomoc dieťaťu a rodine pri úprave styku s rodičmi po rozvode (rozchode),  psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom...

Bánovce nad Bebravou 09.09.2020
931,50 € za mesiac
Psychológ poradensko-psychologických služieb

náplň práce: činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva:  rodinné psychologické poradenstvo v rôznych oblastiach rodinných problémov,  individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode (rozchode) rodičov,  poradenská a psychologická pomoc dieťaťu a rodine pri úprave styku s rodičmi po rozvode (rozchode),  psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom...

Partizánske 09.09.2020
931,50 € za mesiac
Majster odborného výcviku - strojár

náplň práce: hlavný majster odbornej výchovy na strednej odbornej škole v odbore strojár mzda podľa zákona č. 553/2003 z.z., nové zámky

Nové Zámky 08.09.2020
Dohodou
Odborný zamestnanec pre komunikáciu a propagáciu

náplň práce: • monitorovať, vyhodnocovať a archivovať informácie publikované v médiách a správy uverejnené v miestnych tlačiach, v regionálnej a celoštátnej tlači a na internetových portáloch • vykonávať činnosť hovorcu organizácie pred médiami • evidovať prijatú a odoslanú korešpondenciu (vrátane elektronickej pošty), podieľať sa na implementácii e-schránky...

Prešov 08.09.2020
Dohodou
Údržbár - vodoinštalatér

Údržbár - vodoinštalatér

642 € za mesiac

náplň práce: - vodoinštalačné práce (montáž, údržba a opravy rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania) v budovách; - montáž a demontáž zariadení na rozvodoch, kontrola kvality rozvodov, bezpečnosti a spoľahlivosti ich prevádzky; - v letných mesiacoch parková úprava areálov zamestnávateľa (kosenie trávnika, strihanie okrasných drevín a pod.); - v zimných mesiacoch odpratávanie snehu z...

Bratislava 31.08.2020
642 € za mesiac
Účtovník/Účtovníčka

Účtovník/Účtovníčka

692 € za mesiac

náplň práce: - mzdy - vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie - pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní. - zodpovednosť za účtovnú agendu - vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre štatistický úrad - komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi a...

Dunajská Streda 19.08.2020
692 € za mesiac
Kurič

Kurič

684 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté palivo alebo plynné palivo s poloautomatizovaným, s automatizovaným meraním alebo s reguláciou vrátane údržby a odstraňovanie drobných porúch., martin

Martin 17.08.2020
684 € za mesiac
Pracovník národného kontaktného bodu pre Horizont Európa

náplň práce: pre oblasti „european innovation council and european innovation ecosystems“ a „finančné a právne otázky programu horizont európa“ v období rokov 2021 – 2027: - zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe horizont európa a o relevantných informáciách a dokumentoch; - aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a...

Bratislava 07.08.2020
1400 € za mesiac
1 - 20 z 29
1 - 20 z 29