1 - 11 z 11
Zoradit podľa:
Štatistický úrad SR

štatistický úrad sr oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/vk/selectionprocedurelist uverejnil výberové konanie č. vk/2017/2949 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný radca, v kancelárii predsedu, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup , ako sa do výberového konania prihlásiť. v prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u ing. marka gibu...

Bratislavský kraj 22.11.2017
Dohodou
Štatistický úrad SR

štatistický úrad sr oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/vk/selectionprocedurelist uverejnil výberové konanie č. vk/2017/2941 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný radca, v oddelení sektorových účtov, korporácií, domácností a zahraničia, odbor sektorových účtov, sekcia makroekonomických štatistík, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup...

Bratislavský kraj 22.11.2017
Dohodou
Štátny radca

Štátny radca

Dohodou

náplň práce: koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva. tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom odbore na úrovni ministerstva. - koncepčná činnosť v oblasti bytovej politiky, - vypracovávanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov – vykonávacích predpisov k zákonom v oblasti ekonomických a podporných nástrojov štátu pre rozvoj bývania...

Bratislava 21.11.2017
Dohodou
Štátny radca

Štátny radca

Dohodou

náplň práce: koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva. - koordinácia a metodická podpora partnerov zapojených do programu urbact v rámci...

Bratislava 21.11.2017
Dohodou
Štátny radca

Štátny radca

Dohodou

náplň práce: tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy na úrovni ministerstva. - posudzovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinných domov, - príprava podkladov pre rozhodovanie o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinných domov, - sledovanie dodržiavania dohodnutých podmienok počas realizácie podporených projektov, - príprava podkladov pre rozhodovanie o...

Bratislava 21.11.2017
Dohodou
Štátny radca

Štátny radca

Dohodou

náplň práce: tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni ministerstva. - príprava podkladov a tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, - príprava podkladov k tvorbe právnych predpisov a príprava aktualizácie právnych predpisov, - analyzovanie súčasných právnych predpisov v oblasti bývania, ...

Bratislava 21.11.2017
Dohodou
Manažér verejného obstarávania

náplň práce: - realizácia celého procesu verejného obstarávania, vrátane elektronického trhoviska, predpríprava a plánovanie vo (rozhodovanie o použití metódy verejného obstarávania), - administratívna príprava na zadávanie vo v rámci centrálneho verejného obstarávania, - zadávanie zákaziek – najmä zákazky podľa § 109 a § 117 zákona č. 343/2015 z.z. (komunikácia s uchádzačmi...

Bratislava 15.11.2017
Dohodou
Odborný referent pre oblasť skúšobníctva

náplň práce: účasť na kontrolnej činnosti úradu podľa zákona č. 264/1999 z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na kontrolnej činnosti vykonávanej v spolupráci so slovenskou národnou akreditačnou službou, na kontrolnej činnosti podľa iných právnych predpisov, predpisov eú a metodických postupov...

Bratislava 15.11.2017
Dohodou
Odborný referent pre verejné obstarávanie

náplň práce: zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb, plánovanie a realizácia procesov vo verejnom obstarávaní. výhody: závodné stravovanie, možnosť ubytovania v jednoizbových bytoch., nové zámky

Nové Zámky 14.11.2017
Dohodou
Štatistický úrad SR

štatistický úrad sr oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/vk/selectionprocedurelist uverejnil výberové konanie č. vk/2017/2696 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v oddelení sodb a prierezových štatistík, odbor štatistiky obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup , ako sa do...

Bratislavský kraj 09.11.2017
Dohodou
Údržbár

Údržbár

od 584 € za mesiac

náplň práce: inštalatér vykonáva údržbu a opravy inštalačných rozvodov (rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania) v budovách. montuje a demontuje zariadenia na rozvodoch, kontroluje kvalitu rozvodov, bezpečnosť a spoľahlivosť ich prevádzky. výhody: stravné lístky, príspevok do iii. piliera dds, 1 týždeň dovolenky naviac., trnava

Trnava 03.11.2017
od 584 € za mesiac
1 - 11 z 11
1 - 11 z 11