1 - 17 z 17
Zoradit podľa:
Odborný referent (referent verejného obstarávania)

náplň práce: • plánovanie a zabezpečovanie procesov verejného obstarávania pre úrad. • vykonávanie činnosti spojených s prieskumom trhu. • zabezpečovanie prác spojených s vypracovaním súťažných podkladov. • vykonávanie činností spojených so zabezpečovaním postupov verejného obstarávania. • evidencia žiadaniek, vystavovanie objednávok, zverejnenie objednávok, likvidácia...

Bratislava 12.10.2019
629 € za mesiac
Recepčná

Recepčná

3,50 € za hodinu

náplň práce: • zodpovednosť za plynulý chod recepcie v budove, • zabezpečenie vstupu a výstupu zamestnancov z budovy, • evidencia prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov do knihy návštev, • zabraňovanie vstupu do budovy nepovolaným osobám, • poskytovanie všeobecných informácií návštevníkom. výhody: čo ponúkame: • prácu v modernej štátnej inštitúcii miesto výkonu...

Bratislava 11.10.2019
3,50 € za hodinu
Údržbár, odbor správy a prevádzky

náplň práce: • základná údržbárska práca (klampiarska, stolárska, zámočnícka) • jednoduchá pomocná práca výhody: čo ponúkame: • prácu v modernej štátnej inštitúcii miesto výkonu práce: • úrad pre verejné obstarávanie, ružová dolina 10, 821 09 bratislava

Bratislava 11.10.2019
3,50 € za hodinu
Hlavný štátny radca - právnik

náplň práce: - riešenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v správnom konaní, resp. v konaní o poskytovaní priamych platieb v oblasti poľnohospodárstva, - príprava odôvodnení rozhodnutí, - pripomienkovanie legislatívy, - právne stanoviská, - poskytovanie súčinnosti iným orgánom štátnej správy, právnickým a fyzickým osobám výhody: - 5 dní dovolenky nad rámec zákona ...

Bratislava 12.10.2019
1071 € za mesiac
Samostatný účtovník / Samostatná účtovníčka

náplň práce: komplexné zabezpečovanie a výkon odborných účtovníckych prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi organizácie, výkazníctva zamestnancov a dodávateľov vo vzťahu k finančnému riadeniu projektu; zodpovednosť za správnosť a úplnosť účtovných zápisov v súlade so zákonom č. 431/2002 z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a...

Bratislava 15.10.2019
1300 € za mesiac
Pomocník v kuchyni

Pomocník v kuchyni

520 € mesačne

ilava

Ilava 15.10.2019
520 € mesačne
Samostatný odborný referent úseku administratívy

náplň práce: samostatné odborné administratívne činnosti pri zabezpečovaní výkonu väzby, alebo výkonu trestu odňatia slobody, hlohovec

Hlohovec 15.10.2019
583,50 € za mesiac
Projetkový a finančný manažér

náplň práce: projektový a finančný manažment projektov oficiálnej rozvojovej pomoci sr komunikácia so žiadateľmi o dotáciu, poskytovanie informácií pri príprave žiadostí o dotáciu technická a konzultačná podpora žiadateľom o dotáciu v procese podávania žiadosti hodnotenie žiadosti o dotáciu (formálna a odborná stránka) kontaktný bod pre prijímateľa a jeho lokálneho partnera počas...

Bratislava 03.10.2019
1300 € za mesiac
Diplomat, Veľvyslanectvo SR v Canberre (VK 2019/09/61)

náplň práce: najnáročnejšia činnosť: špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva. bližšie určená najnároč. činnosť: konzulárna agenda: 1. komplexný výkon a plnenie konzulárnych funkcií v súlade s viedenským dohovorom o...

Austrália 15.10.2019
830 € za mesiac
VK/2019/6188 - samostatný radca

VK/2019/6188 - samostatný radca

687,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťzp. 2. rozhoduje v prvom stupni správneho konania o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťzp....

Bratislava 27.09.2019
687,50 € za mesiac
Kuchárka

Kuchárka

605 € za mesiac

náplň práce: príprava jedál pre študentov stredných škôl., nitra

Nitra 12.10.2019
605 € za mesiac
Lekár

Lekár

1320 € za mesiac

náplň práce: ambulancia pre príslušníkov, zamestnancov, obvinených a odsúdených s miestom výkonu služby v sabinove výhody: hrubý plat v závislosti od dĺžky praxe od 1.320,00 do 1.620,00 €, prešov

Prešov 12.10.2019
1320 € za mesiac
Finančný manažér

Finančný manažér

428,37 € za mesiac

náplň práce: jedná sa o koordináciu riadenie a kontrolu eurofondového projektu v oblasti rozširovania ludských zdrojov v rámci fungujúcej firmy v oblasti finančného sprostredkovania srávy aktív a investícií. náplň práce v bodoch: - zodpovedá za finančné riadenie projektu v súlade s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif. - za spracovanie a včasné predkladanie...

22.09.2019
428,37 € za mesiac
Projektový manažér

Projektový manažér

428,37 € za mesiac

náplň práce: jedná sa o koordináciu riadenie a kontrolu eurofondového projektu v oblasti rozširovania ludských zdrojov v rámci fungujúcej firmy v oblasti finančného sprostredkovania srávy aktív a investícií. náplň práce v bodoch: - zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o nfp, resp. zmluvou o poskytnutí nfp, s platným systémom finančného riadenia a systémom...

23.09.2019
428,37 € za mesiac
Samostatný odborný referent

Samostatný odborný referent

757,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné odborný administratívne práce v oblasti samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy na úseku: - personalistiky a mzdy, poistenia, dane... - dane a poplatky, - stavebné konania, drobné stavby a administratíva s tým súvisiaca, - životné prostredie- voda, ovzdušie, odpady, rybárstvo - školstvo, kultúra, - voľby, referendum, - nehnuteľnosti obce, kúpa, predaj, ...

Považská Bystrica 16.10.2019
757,50 € za mesiac
Odborný referent

Odborný referent

528 € za mesiac

náplň práce: samostatná a opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie prokurátora súvisiaca s vedením registrov na prokuratúre, samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend na úseku správy registratúry; zamestnanec poverený vedením registra, zakladanie, vedenie, evidovanie a vyraďovanie registratúrnych záznamov v registroch (resp. v evidenčných pomôckach) podľa pokynu vedúceho...

Bratislava 11.09.2019
528 € za mesiac
Radca, asistent senátu

Radca, asistent senátu

648,50 € za mesiac

náplň práce: administratívna činnosť so súdnymi spismi, zapisovanie na pojednávaniach. výhody: 5 dní dovolenky nad rámec zp, pružná pracovná doba, bratislava

Bratislava 09.09.2019
648,50 € za mesiac
1 - 17 z 17
1 - 17 z 17