1 - 20 z 102
Zoradit podľa:
Vedúci útvaru školstva

Vedúci útvaru školstva

1300 € za mesiac

náplň práce: • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva • zabezpečenie odborných, metodicko - konzultačných činností pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, • výkon kontrolnej...

Trenčín 27.06.2019
1300 € za mesiac
Vedúci referent špecialista-medzinárodné vzťahy-doba určitá

náplň práce: • vedenie ucelenej agendy a komunikácia s partnermi na ukrajine a v českej republike • organizovanie medzinárodných podujatí a prezentácia výsledkov a úloh za žsr • koordinácia projektov a úloh z medzinárodných organizácií • presadzovanie záujmov žsr v zahraničí • zabezpečenie agendy bilaterálnych zmlúv s partnermi na ukrajine a v českej republike • účasť na...

Bratislava 26.06.2019
935 € za mesiac
Samostatný radca - inšpektor práce - uchádzač

náplň práce: vyplývajú z ustanovení zákona č. 125/2006 z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 55/2017 z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. kontrolná, dozorná a inšpekčná činnosť...

Bratislava 25.06.2019
687,50 € za mesiac
Právnik

Právnik

Dohodou

náplň práce: -komplexná právna agenda spojená s implementáciou programov realizovaných v rámci sekcie implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov -spolupráca pri príprave a pripomienkovaní zmlúv a dodatkov zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s právom sr a eú -overovanie súladu navrhovaných zmlúv s pravidlami štátnej pomoci, rovnosti...

Bratislava 24.06.2019
Dohodou
Odborný referent

Odborný referent

583,50 € za mesiac

náplň práce: kompletné zabezpečenie účtovníckej agendy, administratívnych a sekretárskych činností súvisiacej s chodom odboru • vedenie administratívnych prác a spolupráca s ostatnými pracoviskami snk • triedenie a archivácia dokumentov • koordinácia administratívnych prierezových činností • štatistické spracovanie a príprava podkladov • vedenie registratúry • spracovanie...

Martin 24.06.2019
583,50 € za mesiac
Hlavný finančný manažér/ka národného projektu NP DIPTT

náplň práce: zabezpečuje celkové finančné riadenie národného projektu. riadi, koordinuje a kontroluje prácu finančných manažérov/asistentov finančného manažéra. hlavnou náplňou práce hlavného finančného manažéra je najmä: - nastavenie a kontrola dodržiavania finančného plánu, - finančné riadenie v súlade s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí nfp, usmerneniami ro a ďalšími relevantnými...

Bratislava 24.06.2019
1800 € za mesiac
Vedúci právneho

náplň práce: -komplexná právna agenda spojená s implementáciou programov realizovaných v rámci sekcie implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov -spolupráca pri príprave a pripomienkovaní zmlúv a dodatkov zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s právom sr a eú -overovanie súladu navrhovaných zmlúv s pravidlami štátnej pomoci, rovnosti...

Bratislava 24.06.2019
Dohodou
Vedúci odb. ref., odd. správy budov, technik BOZP a PO

náplň práce: • metodické usmerňovanie plnenia úloh priamo riadených zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom a v oblasti požiarnej ochrany zamestnancom. • tvorí metodiku a realizuje koncepciu riadenia podriadených organizácií rezortu a zastupiteľských úradov sr v zahraničí v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických...

Bratislava 22.06.2019
729 € za mesiac
Účtovník/účtovníčka, Veľvyslanectvo SR v Paríži, PT5, VS

náplň práce: • komplexné zabezpečovanie účtovnej evidencie v programe sap pre včasné zostavenie účtovných závierok, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov. • kontrola, evidencia a zúčtovanie došlých a odoslaných faktúr v stanovených termínoch. • kontrola a zúčtovanie bankových výpisov v stanovených termínoch, sledovanie zostatkov pre včasné zabezpečenie dotácií. • kontrola...

Bratislava 19.06.2019
629 € za mesiac
Samostatný radca na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

náplň práce: samostatná ucelená odborná činnosť na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vš v odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, pedagogické zameranie výhody: pružný pracovný čas, revúca

Revúca 18.06.2019
Dohodou
Kontrolór

Kontrolór

942 € za mesiac

náplň práce: kontrolná, inšpekčná a dozorná činnosť na úrovni generálnej prokuratúry sr, koncepčná a metodická činnosť na úrovni generálnej prokuratúry sr; príprava a spracovanie programu kontroly, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov v oblasti účtovníctva, rozpočtu, správy majetku štátu a zákona o verejnom obstarávaní, analýza príčin vzniku nedostatkov, následná...

Bratislava 18.06.2019
942 € za mesiac
Hlavný štátny radca - vedúci odd. financovania a kontroly

náplň práce: koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby v pôsobnosti oddelenia financovania a kontroly ekonomického odboru na úrovni generálnej prokuratúry sr; koordinovanie systému financovania, účtovníctva, mzdovej a pokladničnej agendy, ekonomickej štatistiky a výkazníctva, koordinovanie kontrolnej činnosti na úrovni generálnej prokuratúry sr, vyhodnocovanie hospodárnosti a...

Bratislava 19.06.2019
1143,50 € za mesiac
Pracovník podateľne

Pracovník podateľne

750 € za mesiac

náplň práce: • práca s registratúrnym programom registratúra – spracovanie výstupov (školenie pre uchádzača bude zabezpečené), • evidencia písomností došlých do elektronickej podateľne cez ústredný portál verejnej správy (úpvs), • evidencia správnych poplatkov a vystavovanie platobných predpisov v module správnych poplatkov (msp), • príprava prijatých písomností pre riaditeľa na...

Bratislava 17.06.2019
750 € za mesiac
Samostatný radca

náplň práce: rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy. prijíma tiesňové volania na ltv 112, vyhodnocuje ich a zabezpečuje opatrenia na poskytnutie pomoci v tiesni v súlade so zákonom č. 129/2002 z. z. o integrovanom záchrannom systéme a prevádzkovým poriadkom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému bratislava. zabezpečuje presmerovanie tiesňového...

Bratislava 13.06.2019
Dohodou
Radca, asistent senátu

Radca, asistent senátu

648,50 € za mesiac

náplň práce: administratívna činnosť so súdnymi spismi, zapisovanie na pojednávaniach. výhody: 5 dní dovolenky nad rámec zp, pružná pracovná doba, bratislava

Bratislava 13.06.2019
648,50 € za mesiac
Fyzik, fyzikálne inžinierstvo

náplň práce: obsadzovaná funkcia: pracovník objektivizácie fyzikálnych faktorov náplň práce: asistenčné práce pri meraní a hodnotení fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí - hluk, vibrácie, uv a laserové žiarenie (neskôr samostatný výkon meraní), samostatná administratívna práca v objektivizácii fyzikálnych faktorov, príprava materiálov predkladaných na rokovanie poradných...

Bratislava 13.06.2019
800 € za mesiac
Sekretárka predsedu agentúry

Sekretárka predsedu agentúry

900 € za mesiac

náplň práce: pre vedúceho výkonnej rady slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo hľadáme zodpovednú, šikovnú, proaktívnu posilu, pre ktorú neexistujú prekážky a problémy ale len výzvy a to na výkon podporných a administratívnych činností spojených s účinnou podporou vedenia ale aj zamestnancov saavš. na tejto pozícii bude vašou úlohou: • zabezpečenie plnenia...

Bratislava 11.06.2019
900 € za mesiac
Elektrikár

Elektrikár

634 € za mesiac

náplň práce: oprava elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia obrábacích strojov a tvarovacích strojov formou výmeny alebo priama oprava poškodených elektrických zariadení vrátane odskúšania ich funkcie. údržba a oprava elektrického zariadenia, elektrických rozvodov, poškodených častí elektroinštalácie, poistkových skríň, rozvádzačov a rozvodných zariadení na jednotlivých objektoch....

Bratislava 10.06.2019
634 € za mesiac
Štátny radca VK/2019/3358

náplň práce: - tvorba štátnej bytovej politiky na úrovni ministerstva, - príprava podkladov k tvorbe legislatívnych predpisov a príprava aktualizácie právnych predpisov, - vypracovanie podkladov, informácií a stanovísk v oblasti bytovej politiky výhody: pružný pracovný čas, bratislava

Bratislava 05.06.2019
Dohodou
Radca - VK/2019/3622

Radca - VK/2019/3622

648,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku. bližšie určená najnáročnejšia činnosť vykonáva samostatné odborné činnosti na úseku služieb pre občana. realizuje výkon štátnej správy pri plnení úloh v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti uoz . realizuje sprostredkovanie zamestnania, informuje o právach a povinnostiach uoz, zoz, poskytuje služby...

Bratislava 04.06.2019
648,50 € za mesiac
1 - 20 z 102
1 - 20 z 102