1 - 20 z 32
Zoradit podľa:
Vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia

náplň práce: organizácia, riadenie, kontrola a hodnotenie výkonu štátnej služby podriadených v zdravotníckom zariadení. poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, zamestnancom zboru, obvineným a odsúdeným osobám. výhody:  nadštandardné sociálne zabezpečenie,  pravidelný príjem,  garantovaný pravidelný platový postup,  6...

Nitra 29.03.2020
2500 € za mesiac
Referent Odboru zdravotníctva - analytik/junior

náplň práce: identifikácia, zber, analýza a zverejňovanie dát, samostatná práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát; 2. identifikácia problémov a ich riešení; 3. rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov; 4. napĺňanie stratégie bsk v oblasti získavania externých finančných...

Bratislava 27.03.2020
1200 € za mesiac
Asistent projektového manažéra

náplň práce: práca v systéme itms2014+ súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok, príjem a registrácia žiadostí o príspevok, výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok, príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi, výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu...

Bánovce nad Bebravou 20.03.2020
1000 € za mesiac
Samostatný radca - inšpektor práce - uchádzač

náplň práce: vyplývajú z ustanovení zákona č. 125/2006 z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 55/2017 z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. kontrolná, dozorná a inšpekčná činnosť...

Bratislava 20.03.2020
756,50 € za mesiac
Referent Oddelenia riadenia projektov - projektový manažér

náplň práce: projektové riadenie, príprava, administrácia a koordinácia projektov predpokladaných v rámci programov spolupráce interreg v-a, integrovaného regionálneho operačného programu (irop) a iných externých zdrojov; vypracovávanie monitorovacích správ, priebežných a záverečných správ pre pridelené projekty a ich archivácia; organizovanie koordinačných stretnutí v príslušných...

Bratislava 20.03.2020
1200 € za mesiac
Samostatný radca - operátor tiesňovej linky

náplň práce: rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy. prijíma tiesňové volania na ltv 112, vyhodnocuje ich a zabezpečuje opatrenia na poskytnutie pomoci v tiesni v súlade so zákonom č. 129/2002 z. z. o integrovanom záchrannom systéme a prevádzkovým poriadkom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému bratislava. zabezpečuje presmerovanie tiesňového...

Bratislava 20.03.2020
Dohodou
VK/2020/904 - radca

VK/2020/904 - radca

713,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku. bližšie určená najnáročnejšia činnosť vykonáva samostatné odborné činnosti na úseku služieb pre občana. realizuje výkon štátnej správy pri plnení úloh v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti uoz. realizuje sprostredkovanie zamestnania, informuje o právach a povinnostiach uoz, zoz, poskytuje služby...

Bratislava 20.03.2020
713,50 € za mesiac
Samostatný radca - inšpektor práce - uchádzač

náplň práce: vyplývajú z ustanovení zákona č. 125/2006 z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 55/2017 z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. kontrolná, dozorná a inšpekčná činnosť...

Bratislava 20.03.2020
756,50 € za mesiac
Hlavný štátny radca, kancelária Rady úradu

náplň práce: najnáročnejšia činnosť: • koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. • koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a...

Bratislava 20.03.2020
1178,50 € za mesiac
Štátny radca, odbor vestníka a zoznamov

náplň práce: • komplexné zabezpečovanie štatistického zisťovania v oblasti verejného obstarávania, spracovanie štatistických správ predkladaných vláde sr a európskej komisii, vrátane monitorovacej správy o nedostatkoch vo verejnom obstarávaní, • tvorba koncepčných a zásadných dokumentov v oblasti analytických a štatistických zisťovaní vo verejnom obstarávaní, • spolupráca s...

Bratislava 20.03.2020
1036,50 € za mesiac
Inšpektor, odborný radca

náplň práce: informácie o pracovnom mieste: odbor štátnej služby: 2.10 pôdohospodárstvo organizačný útvar: odbor hygieny potravín a úradnej kontroly potravín organizačný podútvar: oddelenie potravín a surovín živočíšného pôvodu náplň práce, právomoci a zodpovednosti: samostatná inšpekčná a kontrolná činnosť v zmysle zákona č. 152/1995 z. z. o potravinách, zákona č. 39/2007 z.z. o...

Bratislava 20.03.2020
Dohodou
Hlavný referent - rozpočtár

Hlavný referent - rozpočtár

800 € za mesiac

náplň práce: - zostavovanie a úprava finančného rozpočtu súdu, - kontrola čerpania rozpočtu, - príprava podkladov pre zúčtovanie finančných operácií v sape, - práca so štátnou pokladnicou - manex, ris, výkazníctvo, - agenda sociálneho fondu. výhody: - flexibilný pracovný čas, - 30 dní dovolenky, - príjemné pracovné prostredie, - stravovacie poukazy aktuálne v hodnote 5 €., bratislava

Bratislava 20.03.2020
800 € za mesiac
Učiteľ ZUŠ - hra na husliach

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces, priama vyučovacia činnosť., brezno

Brezno 20.03.2020
817 € za mesiac
Referent odd. stratégie regionál. rozv. a implement.projekt.

náplň práce: vykonáva organizačno-administratívne práce pre odbor regionálneho rozvoja, organizačne a administratívne zabezpečuje chod jednotlivých organizačných zložiek odboru rr, vedie registratúru odboru rr v súlade s registratúrnym poriadkom tsk, zabezpečuje materialno-technické vybavenie odboru rr, vykonáva práce podľa požiadaviek vedúcej odboru rr, podieľa sa na príprave a spracovaní...

Trenčín 20.03.2020
950 € za mesiac
Profesor

Profesor

1136 € za mesiac

náplň práce: pedagogická a výskumná činnosť výhody: podľa kolektívnej zmluvy, trnava

Trnava 20.03.2020
1136 € za mesiac
Personálna a mzdová účtovníčka

poprad

Poprad 20.03.2020
836 € za mesiac
Radca, asistent

Radca, asistent

713,50 € za mesiac

náplň práce: zapisovanie na pojednávaniach, administratívna činnosť so súdnymi spismi, vyhotovovanie zápisníc o priebehu pojednávania. výhody: 5 dní dovolenky nad rámec zp pružný pracovný čas poskytovanie cestovných náhrad, pezinok

Pezinok 20.03.2020
713,50 € za mesiac
Školský psychológ

piešťany

Piešťany 20.03.2020
Dohodou
Hlavný štátny radca

Hlavný štátny radca

1178,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť: koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov európskej únie na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. bližšie určená najnáročnejšia činnosť: - vykonávanie analytickej činnosti zameranej na oblasť podpory stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády v súlade s...

Bratislava 20.03.2020
1178,50 € za mesiac
Odborný pracovník vedeckej knižnice

náplň práce: vykonávania základnej knihovníckej práce súvisiacej so zakladaním knižničných dokumentov v knižničných skladoch a prípravou knižničných dokumentov na vypožičanie. vykonávanie revízie a vyraďovania knižničných dokumentov pod odborným dohľadom., bratislava

Bratislava 20.03.2020
551,50 € za mesiac
1 - 20 z 32
1 - 20 z 32