1 - 20 z 91
Zoradit podľa:
Pracovník podateľne

Pracovník podateľne

750 € za mesiac

náplň práce: • práca s registratúrnym programom registratúra – spracovanie výstupov (školenie pre uchádzača bude zabezpečené), • evidencia písomností došlých do elektronickej podateľne cez ústredný portál verejnej správy (úpvs), • evidencia správnych poplatkov a vystavovanie platobných predpisov v module správnych poplatkov (msp), • príprava prijatých písomností pre riaditeľa na...

Bratislava 17.06.2019
750 € za mesiac
Samostatný radca

náplň práce: rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy. prijíma tiesňové volania na ltv 112, vyhodnocuje ich a zabezpečuje opatrenia na poskytnutie pomoci v tiesni v súlade so zákonom č. 129/2002 z. z. o integrovanom záchrannom systéme a prevádzkovým poriadkom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému bratislava. zabezpečuje presmerovanie tiesňového...

Bratislava 13.06.2019
Dohodou
Radca, asistent senátu

Radca, asistent senátu

648,50 € za mesiac

náplň práce: administratívna činnosť so súdnymi spismi, zapisovanie na pojednávaniach. výhody: 5 dní dovolenky nad rámec zp, pružná pracovná doba, bratislava

Bratislava 13.06.2019
648,50 € za mesiac
Fyzik, fyzikálne inžinierstvo

náplň práce: obsadzovaná funkcia: pracovník objektivizácie fyzikálnych faktorov náplň práce: asistenčné práce pri meraní a hodnotení fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí - hluk, vibrácie, uv a laserové žiarenie (neskôr samostatný výkon meraní), samostatná administratívna práca v objektivizácii fyzikálnych faktorov, príprava materiálov predkladaných na rokovanie poradných...

Bratislava 13.06.2019
800 € za mesiac
Sekretárka predsedu agentúry

Sekretárka predsedu agentúry

900 € za mesiac

náplň práce: pre vedúceho výkonnej rady slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo hľadáme zodpovednú, šikovnú, proaktívnu posilu, pre ktorú neexistujú prekážky a problémy ale len výzvy a to na výkon podporných a administratívnych činností spojených s účinnou podporou vedenia ale aj zamestnancov saavš. na tejto pozícii bude vašou úlohou: • zabezpečenie plnenia...

Bratislava 11.06.2019
900 € za mesiac
Elektrikár

Elektrikár

634 € za mesiac

náplň práce: oprava elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia obrábacích strojov a tvarovacích strojov formou výmeny alebo priama oprava poškodených elektrických zariadení vrátane odskúšania ich funkcie. údržba a oprava elektrického zariadenia, elektrických rozvodov, poškodených častí elektroinštalácie, poistkových skríň, rozvádzačov a rozvodných zariadení na jednotlivých objektoch....

Bratislava 10.06.2019
634 € za mesiac
Štátny radca VK/2019/3358

náplň práce: - tvorba štátnej bytovej politiky na úrovni ministerstva, - príprava podkladov k tvorbe legislatívnych predpisov a príprava aktualizácie právnych predpisov, - vypracovanie podkladov, informácií a stanovísk v oblasti bytovej politiky výhody: pružný pracovný čas, bratislava

Bratislava 05.06.2019
Dohodou
Radca - VK/2019/3622

Radca - VK/2019/3622

648,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku. bližšie určená najnáročnejšia činnosť vykonáva samostatné odborné činnosti na úseku služieb pre občana. realizuje výkon štátnej správy pri plnení úloh v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti uoz . realizuje sprostredkovanie zamestnania, informuje o právach a povinnostiach uoz, zoz, poskytuje služby...

Bratislava 04.06.2019
648,50 € za mesiac
VK/2019/3620 Samostatný radca

VK/2019/3620 Samostatný radca

687,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku štátnych sociálnych dávok. 2. rozhoduje o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných zákonov, všeobecne záväzných...

Bratislava 04.06.2019
687,50 € za mesiac
VK/2019/3621 samostatný radca

VK/2019/3621 samostatný radca

687,50 € za mesiac

náplň práce: najnáročnejšia činnosť 1. samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku. 2. rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti na úseku štátnych sociálnych dávok. 2. rozhoduje o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných zákonov, všeobecne záväzných...

Bratislava 04.06.2019
687,50 € za mesiac
Odborný radca - Inšpektor SOI II.

náplň práce: kontrolná a dozorná činnosť na vnútornom trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa. samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy., žilina

Žilina 04.06.2019
775 € za mesiac
Právnik

Právnik

1300 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečuje analytickú činnosť a prípravu návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov európskej únie a z verejných zdrojov, - vykonáva činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci z ešif, - zodpovedá za poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej...

Bratislava 04.06.2019
1300 € za mesiac
Radca pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

náplň práce: samostatná odborná činnosť v oblasti ochrany spotrebiteľa - alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov výhody: stravovanie - formou gastrolístkov v objekte zamestnávateľa, bratislava

Bratislava 31.05.2019
648,50 € za mesiac
Mzdová účtovníčka

Mzdová účtovníčka

830 € za mesiac

náplň práce: špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby financie spočívajúca v najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ekonomického odboru generálnej prokuratúry slovenskej republiky; vykonávanie činností v súvislosti s odborným spracúvaním rozhodnutí o priznaní príplatkov podľa zákona č. 154/2001 z. z....

Bratislava 28.05.2019
830 € za mesiac
Pomocká kuchárka

Pomocká kuchárka

624 € za mesiac

náplň práce: pomocná kuchárka v školskej jedálni, kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 28.05.2019
624 € za mesiac
Administratívny pracovník, hospodár

náplň práce: - zodpovednosť za materiálne a technické zabezpečenie, opravy a údržbu vlastných a prenajatých priestorov, - zabezpečenie poistenia majetku a likvidácia škodových udalostí, - evidencia majetku, - nákup kancelárskych potrieb, - distribúcia pošty na jenotlivé pracoviská, - vedenie registratúry na úrade sopk, - starostlivosť o služobné vozidlo. výhody: príspevok na dopravu, bratislava

Bratislava 23.05.2019
800 € za mesiac
Manažér/-ka pre metodiku

Manažér/-ka pre metodiku

1500 € za mesiac

náplň práce: - spracúva metodické požiadavky pre jednotlivé organizačné zložky ia mpsvr sr ako so v oblasti ešif pri zabezpečovaní úloh v rozsahu ich pôsobnosti, - spolupracuje pri príprave výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a ich prípadných zmenách, - pripravuje podklady pre hodnotenie pomoci v oblasti ešif, - sleduje právne normy eú a sr a koncepčné materiály...

Bratislava 22.05.2019
1500 € za mesiac
Manažér/Manažérka reg. centra v NP ISE - BA kraj

náplň práce: manažér/ manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky (rc se) bude zamestnancom implementačnej agentúry ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky, ktorý bude pôsobiť na území regiónu, na ktorý bol prijatý v rámci implementácie národného projektu inštitút sociálnej ekonomiky. jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať informovanosť a poskytovanie...

Bratislavský kraj 21.05.2019
1600 € za mesiac
Lektor/lektorka pre oblasť sociálnej ekonomiky

náplň práce: ide o zamestnanca ia mpsvr sr zamestnaného v rámci dopmpp, ktorý bude lektorovať oblasť sociálnej ekonomiky a to, najmä: • výklad zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho implementáciu do aplikačnej praxe, • výklad domácich a zahraničných právnych predpisov týkajúcich sa sociálnej ekonomiky a sociálneho...

21.05.2019
28,15 € za hodinu
Hlavný koordinátor/ metodik v NP KSS

náplň práce: • zabezpečuje odborné činnosti v projekte v súlade s podrobným opisom projektu, • spolupracuje na príprave metodických materiálov, • spolupracuje na riešení problematických prípadov pri implementácii projektu, • spracúva prípadové štúdie v spolupráci s garantom odborných aktivít, • poskytuje informácie o legislatívnych zmenách v relevantných oblastiach a odborné...

Bratislava 21.05.2019
1600 € za mesiac
1 - 20 z 91
1 - 20 z 91