1 - 20 z 39
Zoradit podľa:
Referent odd. právneho, SM a VO-právnik (zastupovanie MD,RD)

náplň práce: 1. zabezpečuje právnu agendu, vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch. 2. pripravuje podklady pre súdne a iné konania podľa požiadaviek zamestnávateľa. 3. v spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu zodpovedá za spracovanie vzn a iných noriem tsk a úradu a za ich súlad s právnymi predpismi. 4. vypracováva stanoviská k návrhom zmlúv, dohôd a rozhodnutí...

Trenčín 04.06.2020
1000 € za mesiac
Asistent podnikového právnika

náplň práce: - zabezpečovanie právnej služby v spoločnosti. - tvorba a pripomienkovanie zmluvných dokumentov. - spracovanie legislatívnych dokumentov. - zastupovanie spoločnosti v súdnom a právnom konaní. výhody: práca v stabilnej spoločnosti. k základnej mzde je vyplácané osobné ohodnotenie a prémie - spolu mzda cca do 1 200,- eur po komplexnom zapracovaní, považská bystrica

Považská Bystrica 03.06.2020
700 € za mesiac
Radca - asistent (zapisovateľka)

náplň práce: samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, zákona č. 549/2003 z. z. o súdnych úradníkoch, inštrukcie ministerstva spravodlivosti sr č. 24/2011 o...

Bratislava 03.06.2020
713 € za mesiac
Štátny radca - vyšší súdny úradník

náplň práce: koncepčné činnosti v civilnom procese, správnom súdnom procese, v trestnom konaní a inú činnosť súdu podľa § 3 až § 8 zákona č. 549/2003 z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne právnych predpisov a podľa rozvrhu práce okresného súdu., čadca

Čadca 03.06.2020
1036,50 € za mesiac
Referent právnik

Referent právnik

1044 € za mesiac

náplň práce: referent právnik v odbore majetku mestského úradu v nitre s náplňou práce v rozsahu tvorby a posudzovania právnej dokumentácie pri nakladaní najmä s nehnuteľným majetkom mesta, majetkoprávne usporiadania majetku mesta, zastupovania mesta v konaní pred súdmi, komunikácia s katastrálnym úradom, pozemkovým úradom, spf, archívmi a inými orgánmi. vyžaduje sa dôkladná znalosť zákona...

Nitra 03.06.2020
1044 € za mesiac
Notársky koncipient

Notársky koncipient

600 € za mesiac

náplň práce: kompletná agenda notárskeho koncipienta podľa notárskeho poriadku, organizačná agenda. výhody: plynutie právnej praxe pevná pracovná doba príjemné a nadštandardne vybavené pracovné prostredie kariérny rast v prípade spokojnosti zmluva na dobu neurčitú, bratislava

Bratislava 02.06.2020
600 € za mesiac
Správca registratúrneho strediska

náplň práce: práce v registratúrnom stredisku súdu v súlade so zákonom č.395/2002 z.z. o archívoch a registratúrach v znení zmien a doplnkov vyhláškou ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špecializovaný trestný súd a vojenské súdy. výhody: možnosť priznania osobného príplatku, týždeň...

Banská Bystrica 02.06.2020
642 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

700 € za mesiac

náplň práce: advokátsky koncipient vykonáva právnu prax pod vedením a dohľadom advokáta za účelom nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti potrebné na výkon advokácie. počas tejto praxe je advokátsky koncipient poverovaný vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí samostatne. postupne si tak advokátsky koncipient osvojuje advokátske povolanie. náplň...

Košice 02.06.2020
700 € za mesiac
Radca - asistent

Radca - asistent

713,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva. zabezpečovanie prípravy pojednávania (predvolania na jednotlivé úkony, sledovanie návratnosti doručeniek, vyhotovovanie zoznamov pojednávaní), organizačné zabezpečenie plynulého priebehu pojednávania, zapisovanie na pojednávaniach na diktát, opisovanie uznesení a rozsudkov, vykonávanie prác...

Dunajská Streda 02.06.2020
713,50 € za mesiac
Radca - asistent

Radca - asistent

713,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva. zabezpečovanie prípravy pojednávania (predvolania na jednotlivé úkony, sledovanie návratnosti doručeniek, vyhotovovanie zoznamov pojednávaní), organizačné zabezpečenie plynulého priebehu pojednávania, zapisovanie na pojednávaniach na diktát, opisovanie uznesení a rozsudkov, vykonávanie prác...

Dunajská Streda 02.06.2020
713,50 € za mesiac
Vyšší súdny úradník

Vyšší súdny úradník

1036,50 € za mesiac

náplň práce: koncepčné činnosti na úrovni orgánu, ktorý vykonáva štátne záležitosti., žilina

Žilina 02.06.2020
1036,50 € za mesiac
Asistentka - Advokátska kancelária RELEVANS

náplň práce: -pracovná doba od 8:00 do 16:30 s výnimkou jedného dňa, kedy sa pracuje od 10:00 do 18:30 - zabezpečovanie komplexných asistentských úloh súvisiacich s činnosťou kancelárie - vybavovanie telefonickej, e-mailovej a inej komunikácie s interným a externým prostredím zamestnávateľa, súdmi a verejnými inštitúciami - administratívna pomoc právnikom - práca s elektronickou...

Bratislava 02.06.2020
1200 € za mesiac
Štátny radca - vyšší súdny úradník

náplň práce: koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení vo výkone súdnictva. koná a rozhoduje podľa zák. č. 549/2003 z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. vykonáva činnosť v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ms sr č. 543/2005 z. z. v znení neskorších predpisov., dunajská streda

Dunajská Streda 01.06.2020
1036,50 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

700 € za mesiac

náplň práce: právna prax pod vedením a dohľadom advokáta., prešov

Prešov 01.06.2020
700 € za mesiac
Asistent, dočasná štátna služba

náplň práce: vykonávanie úkonov asistentky v súlade s ustanoveniami vyhlášky ms sr č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, vyhláškou ms sr č. 482/2011 z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí a inštrukciou 29/2011 ms sr, ktorou sa ustanovuje rozsah zverejňovaných súdnych rozhodnutí. spolupráca s...

Nitra 29.05.2020
642 € za mesiac
Referent exekútorského úradu, administratívny zamestnanec

náplň práce: - evidovanie prichádzajúcej pošty úradu - balenie odchádzajúcej pošty do obálok, evidencia odchádzajúcej pošty, príprava elektronického podacieho hárku - úhrady došlých faktúr - triedenie podkladov pre účtovníctvo - evidovanie vymožených prostriedkov na účte exekútorského úradu, rozúčtovanie úhrad na jednotlivé položky, vystavenie faktúr na trovy exekúcie, príprava...

Zvolen 29.05.2020
660 € za mesiac
Právny asistent

Právny asistent

600 € za mesiac

náplň práce: administratívne práce v advokátskej kancelárii, príprava a evidencia spisov, pošta, komunikácia s príslušnými úradmi, príprava podkladov pre koncipientov a advokátov, evidencia klientov., žilina

Žilina 26.05.2020
600 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

850 € za mesiac

náplň práce: náplňou práce notárskeho úradu je najmä: - osvedčovanie pravosti podpisov a listín, - spisovanie zmlúv (napr.: darovacie zmluvy, kúpne zmluvy), - dedičské konania, - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch ( exekučné tituly), - osvedčovanie právne významných skutočností (valné zhromaždenia, priebeh žrebovania, osvedčenie priebehu rôznych dejov), - konanie vo...

Bratislava 26.05.2020
850 € za mesiac
Právnik/čka

Právnik/čka

928 € za mesiac

náplň práce: právne poradenstvo a pomoc klientom/kam, sprevádzanie na súdoch, polícii, v iných inštitúciách, právne zastupovanie, základné a špecializované poradenstvo v zmysle zákona č.274/2017 z.z., výkon potrebnej administratívy- v poradni a v bezpečnom ženskom dome výhody: výška mzdy je závislá okrem iného aj od počtu rokov odbornej praxe. benefity a výhody: - možné nenárokovateľné...

Nitra 25.05.2020
928 € za mesiac
Právnik/čka

Právnik/čka

1010 € za mesiac

náplň práce: právne poradenstvo a pomoc klientom/kam, sprevádzanie na súdoch, polícii, v iných inštitúciách, právne zastupovanie, základné a špecializované poradenstvo v zmysle zákona č.274/2017 z.z., výkon potrebnej administratívy- v poradni a v bezpečnom ženskom dome výhody: výška mzdy je závislá okrem iného aj od počtu rokov odbornej praxe. benefity a výhody: - možné nenárokovateľné...

Nitra 25.05.2020
1010 € za mesiac
1 - 20 z 39
1 - 20 z 39