1 - 20 z 21
Zoradit podľa:
Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov

náplň práce: manažovanie medzinárodného tímu, komunikácia so zákazníkmi, poskytovanie technickej podpory a riešenie problémov zákazníkov, poskytovanie poradenskej služby pre konkrétne descartes produkty (air produkty), evidencia a manažovanie incidentov. vysoká znalosť anglického, ruského, ukrajinského a slovenského jazyka. výhody: vzdelávanie, žilina

Žilina 15.07.2019
1300 € mesačne
Sociológ

Sociológ

Dohodou

náplň práce: vedecký pracovník-skúsenosť s publikovaním v relevantných časopisoch, bratislava

Bratislava 16.07.2019
Dohodou
Koordinátor

Koordinátor

1300 € za mesiac

náplň práce: pod vedením líniového manažéra zabezpečuje aktivity, ktoré sú určené príslušnou krajinou, regionálnym lídrom alebo globálnym lídrom. môže vykonávať osobitné úlohy pod vedením nadriadených., bratislava

Bratislava 13.07.2019
1300 € za mesiac
Kalibračný mechanik

Kalibračný mechanik

728 € za mesiac

náplň práce: - kalibrácia meradiel (aj špeciálneho použitia ) v oblasti mechanických, elektrických a frekvenčných fyzikálnych veličín - justáž meradiel v oblasti mechanických a elektrických veličín - výpočet a stanovenie výsledkov kalibrácie pomocou štatistických metód - opravy meradiel v oblasti elektrických veličín výhody: - zaujímavá práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou...

Trenčín 13.07.2019
728 € za mesiac
Molekulárny biológ

Molekulárny biológ

800 € za mesiac

náplň práce: izolácia mikroorganizmov z klinických vzoriek a zo vzoriek zo životného prostredia. diagnostika a typizácia mikroorganizmov metódami molekulárnej biológie okrem základných metód napr. whole genome mlst /wgmlst/, core genome mlst /cgmlst/ a pod. sekvenovanie mikroorganizmov - sangerovo sekvenovanie, sekvenovanie novej generácie /ngs/, celogénomové sekvenovanie /wgs/ spolupráca pri...

Bratislava 11.07.2019
800 € za mesiac
Vedecký pracovník v oblasti magnetometrie

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie magnetometrie úm sav. špecializácia v oblasti aplikovaná elektrotechnika, elektronika a fotonika. schopnosť samostatného riešenia vedeckých úloh, návrh hardvéru a softvéru pre špecializované vedecké experimenty. dobré programovacie schopnosti a skúsenosti s aplikáciou magnetometrie v biológii a medicíne sú výhodou....

Bratislava 08.07.2019
Dohodou
Vedecký pracovník v oblas. optoelektronických meracích metód

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie optoelektronických meracích metód úm sav. špecializácia v oblasti zobrazovacích meracích a testovacích metód, ako sú rtg mikrotomografia, infračervená termografia a rôzne optické meracie metódy. dobré programovacie schopnosti sú výhodou. ponúkame prácu na zaujímavej problematike, tvorivé pracovné prostredie, možnosti...

Bratislava 08.07.2019
Dohodou
Vedecký pracovník/čka v odbore Teória a dejiny divadla

náplň práce: centrum vied o umení sav, organizačná zložka ústav divadelnej a filmovej vedy so sídlom v bratislave v súlade so zákonom č. 552/ 2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme prijme na dobu určitú v trvaní 12 mesiacov na čiastočný pracovný úväzok (pracovný pomer na kratší pracovný čas, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného...

Bratislava 04.07.2019
Dohodou
Managing editor

Managing editor

Dohodou

náplň práce: managing editor vedeckého časopisu s biologických zameraním posudzovanie kvality vedeckého obsahu rukopisov komunikácia s autormi vedeckých rukopisov komunikácia s členmi medzinárodnej redakčnej rady časopisu komunikácia s recenzentmi príprava obsahu 12 čísel ročníka vedeckého časopisu príprava special issues, bratislava

Bratislava 01.07.2019
Dohodou
Vedecký pracovník - výskum a vývoj nových materiálov

náplň práce: výskum, vývoj a charakterizácia nových materiálov využiteľných na uskladnenie a konverziu energie, syntéza anorganických nanokryštálov, organická syntéza, teoretické modelovanie, laserová spektroskopia výhody: príspevok na stravovanie, bratislava

Bratislava 01.07.2019
902 € za mesiac
Vedecko-výskumý pracovník

Vedecko-výskumý pracovník

1900 € za mesiac

náplň práce: výskum a vývoj v oblasti biotechnológie, glykobiochémie a analytickej chémie v rámci projektu eú h2020 itn synbiocarb., bratislava

Bratislava 01.07.2019
1900 € za mesiac
učiteľ chémie a matematiky

náplň práce: učiteľ chémie a matematiky, revúca

Revúca 27.06.2019
520 € mesačne
Učiteľ/učiteľka pre II. stupeň s aprobáciou TŠV, DEj, INF

náplň práce: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - v zmysle platnej legislatívy výhody: platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami., lučenec

Lučenec 20.06.2019
800 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1000 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 18.06.2019
1000 € za mesiac
Vedecký pracovník pre oblasť zobrazovacích metód

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie zobrazovacích metód úm sav. špecializácia v oblasti rádioelektronika - výskum a návrh nových vysokofrekvenčných snímacích systémov, návrh zdrojov magnetických polí, návrh nízkošumových elektronických zosilňovačov a elektroniky pre oblasť magnetickej rezonancie. programovacie schopnosti (napr. matlab, mathematica...

Bratislava 17.06.2019
Dohodou
Vedecký pracovník pre oblasť analýzy výsledkov meraní

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie teoretických metód úm sav. špecializácia v oblasti aplikovanej matematiky, matematickej štatistiky a strojového učenia, resp. v počítačových vedách alebo súvisiacich oblastiach. znalosti v oblasti vied o meraní, analýze veľkých dát, lineárnych a nelineárnych štatistických metód a modelov, mnohorozmernej analýzy dát...

Bratislava 17.06.2019
Dohodou
Vedecký pracovník v oblasti biomeraní

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie biomeraní úm sav. špecializácia v oblasti meracích a zobrazovacích metód pre medicínu, spracovania biosignálov a počítačového modelovania funkcie vybraných biologických objektov, najmä srdca. výskum možností použitia nových meracích metód na neinvazívne určenie funkčného stavu srdca. vývoj softvérových aplikácií...

Bratislava 17.06.2019
Dohodou
Technický pracovník na katedre biológie

náplň práce: odborná technická práca pri zabezpečovaní pedagogického procesu a praktickej výučby študentov katedry biológie, zabezpečenie technických prác v laboratórnych a terénnych podmienkach, potrebných pri plnení vedecko-výskumných aktivít pracovníkov katedry biológie, trnava

Trnava 01.07.2019
Dohodou
Bioinformatik / biológ

Bioinformatik / biológ

500 € za mesiac

náplň práce: - bioinformatická analýza transkriptomických a proteomických dát, - mapovanie diferenciálnej expresie génov/proteínov pomocou bioinformatických nástrojov, - biológia - fágová esej pre produkciu nanoprotilátok proti neuroinvazívnym patogénom a proti variantom tau proteínu, - podávanie grantových prihlášok národným a medzinárodným grantovým agentúram, - spracovávanie literárnych...

Bratislava 01.07.2019
500 € za mesiac
Špecialista - analytik

Špecialista - analytik

1080 € za mesiac

náplň práce: - tvorba výpočtových metód, algoritmov a programov na transport rádionuklidov v atmosfére na krátke, stredné a veľké vzdialenosti, - tvorba výpočtových metód, algoritmov a programov na hodnotenie radiačnej situácie vo vnútorných priestoroch a v areáli jadrových zariadení (jz) a v ich okolí za rôznych prevádzkových stavov, - hodnotenie radiačnej bezpečnosti jz počas normálnej...

Trnava 10.06.2019
1080 € za mesiac
1 - 20 z 21
1 - 20 z 21