1 - 20 z 22
Zoradit podľa:
Vychovávateľ

Vychovávateľ

612,50 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ v školskom klube detí, ilava

Ilava 18.07.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ hry na klavíri, korepetítor

náplň práce: pedagogická činnosť - vyučovanie hry na klavíri, korepetície, bratislava

Bratislava 17.07.2019
400 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

500 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 15.07.2019
500 € za mesiac
ADMINISTRATÍVNA LEKTORKA - ABSOLVENTSKÁ PRAX

náplň práce: administratívne a lektorské činnosti., rimavská sobota

Rimavská Sobota 13.07.2019
124 € za mesiac
Učiteľka v špeciálnej materskej škôlke

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť., pezinok

Pezinok 13.07.2019
Dohodou
Učiteľ geografie

Učiteľ geografie

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu geografia., košice

Košice 10.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ telesnej a športovej výchovy

náplň práce: učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu telesná a športová výchova (pracovné miesto na kratší pracovný čas)., košice

Košice 10.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: učiteľa/-ka pre predprimárne vzdelávanie s pracovným úväzkom 0,75% do triedy s vyučovacím jazykom slovenským v materskej škole - óvoda, daxnerova 15, fiľakovo, lučenec

Lučenec 04.07.2019
460 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

400 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka na určitú dobu a kratší pracovný čas, námestovo

Námestovo 04.07.2019
400 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

400 € za mesiac

náplň práce: učiteľ predmetu informatika, námestovo

Námestovo 02.07.2019
400 € za mesiac
Učiteľ/ka informatiky a ekonómie

levice

Levice 29.06.2019
Dohodou
Učiteľ nemeckého jazyka

náplň práce: vyučovanie nemeckého jazyka. žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom. - profesijný životopis - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - doklady o vzdelaní (overené kópie) v prípade...

Turčianske Teplice 01.07.2019
Dohodou
Školský psychológ

Školský psychológ

810,50 € za mesiac

náplň práce: náplň práce psychológa školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického...

Námestovo 01.07.2019
810,50 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

400 € za mesiac

náplň práce: špec. výchovná činnosť, galanta

Galanta 23.06.2019
400 € za mesiac
Organizátor vzdelávacích aktivít - absolventská prax

náplň práce: - poskytovanie informácií o službách a produktoch našej spoločností ( telefonicky, osobne, e-mailom), - kontaktovanie prihlásených záujemcov a informovanie záujemcov o poskytovaných službách a produktoch, - vedenie administratívnej agendy a inej agendy spojenej s organizovanými aktivitami, - príprava podkladov potrebných pre jednotlivé aktivity, - príprava a zasielanie materiálov a...

18.06.2019
133,29 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: čiastočný úväzok učiteľ druhého stupňa základnej školy - v kombinácii telesná výchova - geografia, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

300 € za mesiac

náplň práce: špeciálny pedagóg v zš, 50% úväzok, partizánske

Partizánske 13.06.2019
300 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

613 € za mesiac

náplň práce: učiteľ zuš aprobácia: 82 28 q spev výhody: žiadosť o prijatie do zamestnanie profesný životopis kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti

01.07.2019
613 € za mesiac
Školský psychológ

náplň práce: školský psychológ výhody: - krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky, - pekné prostredie obce miloslavov, - veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a radou školy, - každý zamestnanec má tablet, - gastro lístky pre všetkých zamestnancov, - výber obedov zo 4 jedál denne, ...

Senec 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

414,25 € za mesiac

náplň práce: pracovná náplň: - chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, - rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, - podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ust. osobitným predpisom ( ust.§ 11 zák. č....

Košice 01.07.2019
414,25 € za mesiac
1 - 20 z 22
1 - 20 z 22