1 - 20 z 29
Zoradit podľa:
Vychovávateľ

Vychovávateľ

612,50 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ v školskom klube detí, ilava

Ilava 18.07.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ/ka materskej školy

púchov

Púchov 17.07.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ pre 2. stupeň základnej školy aprobácia telesná a športová výchova v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, geografiou, prievidza

Prievidza 15.07.2019
Dohodou
Psychológ

Psychológ

500 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 15.07.2019
500 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka, myjava

Myjava 11.07.2019
Dohodou
Učiteľ / učiteľka 1. stupňa ZŠ + anglicky jazyk

náplň práce: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a anglického jazyka, partizánske

Partizánske 11.07.2019
650 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: zväčšej časti ide o poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ťzp) s kombináciami fyzických a mentálnych postihnutí na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, najmä fyzická...

Prievidza 11.07.2019
780 € za mesiac
Asistent učiteľa v MŠ

Asistent učiteľa v MŠ

520 € za mesiac

náplň práce: pomáhať deťom a pani učiteľkám vo výchovno-vzdelávacom procese, aktívne sa podieľať na tvorivých a vzdelávacích aktivitách. byť deťom sprievodcom na ceste poznávania. pripravovať pomôcky a vytvárať tvorivé prostredie. uľahčiť adaptáciu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do prostredia materskej školy, byť nápomocný pri samoobslužných činnostiach. podnecovať deti ku...

Partizánske 10.07.2019
520 € za mesiac
Špeciálny pedagóg v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

náplň práce: práca špeciálneho pedagóga v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. , púchov, hlavný pracovný pomer

Púchov 05.07.2019
1109,-Eur./mesačne
Školský logopéd v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

náplň práce: práca školského logopéda v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. , púchov, hlavný pracovný pomer, výchova, vzdelávanie a šport

Púchov 05.07.2019
1109,- Eur.
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 04.07.2019
800 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

898 € za mesiac

náplň práce: denný vychovávateľ, prievidza

Prievidza 04.07.2019
898 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: učiteľka v materskej škole., partizánske

Partizánske 02.07.2019
700 € za mesiac
Učiteľ hry na gitaru a klavíri, spev, liter. - dram. odbor

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, bánovce nad bebravou

Bánovce nad Bebravou 02.07.2019
753 € za mesiac
Učiteľka SJL

Učiteľka SJL

750 € za mesiac

považská bystrica

Považská Bystrica 28.06.2019
750 € za mesiac
Učiteľka GEO, DEJ v kombinácii

náplň práce: - učiteľka odbornej školy, gymnázia výhody: - 9 týždňov dovolenky, považská bystrica

Považská Bystrica 28.06.2019
750 € za mesiac
Učiteľka odbor. predmetov - hotelová akadémia, cestovný ruch

náplň práce: učiteľka vyššieho sekundárneho vzdelávania., považská bystrica

Považská Bystrica 28.06.2019
750 € za mesiac
Učiteľ základnej školy

Učiteľ základnej školy

831,50 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí v prvom stupni základnej školy, trenčín

Trenčín 28.06.2019
831,50 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: - vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť, individuálne orientovanú činnosť s deťmi. skvalitňuje a prehlbuje účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedá. v tomto smere najmä: - vedie pedagogickú dokumentáciu na triede, - postupuje podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov, - plní činnosť výchovnej...

Prievidza 23.06.2019
Dohodou
Učiteľka MŠ - zastupovanie počas materskej dovolenky

náplň práce: učiteľka mš, partizánske

Partizánske 01.07.2019
619,50 € za mesiac
1 - 20 z 29
1 - 20 z 29