1 - 6 z 6
Zoradit podľa:
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ pre 2. stupeň základnej školy aprobácia telesná a športová výchova v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, geografiou, prievidza

Prievidza 15.07.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: zväčšej časti ide o poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ťzp) s kombináciami fyzických a mentálnych postihnutí na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, najmä fyzická...

Prievidza 11.07.2019
780 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 04.07.2019
800 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

898 € za mesiac

náplň práce: denný vychovávateľ, prievidza

Prievidza 04.07.2019
898 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: - vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť, individuálne orientovanú činnosť s deťmi. skvalitňuje a prehlbuje účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedá. v tomto smere najmä: - vedie pedagogickú dokumentáciu na triede, - postupuje podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov, - plní činnosť výchovnej...

Prievidza 23.06.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

náplň práce: • výchovno-vzdelávacia činnosť orientovaná na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku, na sociálno – emocionálny, intelektuálny a fyzický rozvoj, rozvoj reči, mravného a estetického vedomia, prosociálneho správania, komunikatívnych a tvorivých schopností, pracovných zručností a návykov a prípravu dieťaťa na školu vykonávaná učiteľom materskej školy s deťmi...

Prievidza 01.07.2019
Dohodou
1 - 6 z 6
1 - 6 z 6