1 - 20 z 524
Zoradit podľa:
Tajomník/ tajomníčka FSEV UK

náplň práce: - organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca, - vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov, - zabezpečovanie dohľadu nad činnosťou podateľne alebo správy registratúry organizačného útvaru zamestnávateľa, - samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv, - samostatné...

Bratislava 16.02.2020
972 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

700 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi, dolný kubín

Dolný Kubín 15.02.2020
700 € za mesiac
Vychovávateľka ŠKD

náplň práce: vychovávateľka v škd., trnava

Trnava 14.02.2020
Dohodou
Školský psychológ

Školský psychológ

1064,50 € za mesiac

nitra

Nitra 15.02.2020
1064,50 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: - poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. - organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese. - pomocná práca vykonávaná pomocným...

Ružomberok 14.02.2020
Dohodou
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

700 € za mesiac

náplň práce: - vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovy a vzdelávania žiakov, - vykonávanie fyzickej starostlivosti a dozoru nad žiakmi v internátnej škole v noci, - sledovanie zdravotného stavu žiakov, - viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a pomoc pri osobnej hygiene. ďalšie informácie o pracovnom mieste: - internát je otvorený od nedele poobede do piatku poobede - tri...

Bratislava 15.02.2020
700 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

25 € za hodinu

náplň práce: • odborná výučba anglického jazyka pre úrovne b1 a b2 – skupinové a individuálne hodiny – 4 hodiny/týždenne • výučba interaktívnym spôsobom – konverzačné hodiny, doplnené podľa potreby gramatikou • hodiny prebiehajú v priestoroch asociácie priemyselných zväzov výhody: - stabilná a dlhodobá spolupráca - rôznorodosť a odbornosť konverzačných tém, bratislava

Bratislava 15.02.2020
25 € za hodinu
Profesor pre odbor 8. Ekonómia a manažment

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore, - prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými...

Poprad 14.02.2020
1340 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení pre výkon opatrení spodask., ružomberok

Ružomberok 14.02.2020
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

790 € za mesiac

náplň práce: - vytváranie podmienok na prekonávanie zdravotných, jazykových a sociálnych bariér dieťaťa alebo žiaka pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, - bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, - spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, - súčinnosť a pomoc pri príprave...

Bratislava 15.02.2020
790 € za mesiac
Asistent žiaka

Asistent žiaka

580 € za mesiac

náplň práce: osobná asistencia pri žiakoch, partizánske

Partizánske 14.02.2020
580 € za mesiac
Pedagogický asistent

náplň práce: žiadosti zasielajte na adresu školy: zš hodruša hámre č. 227, 966 61 alebo na e-mailovú adresu: zshamre.skola@zoznam.sk najneskôr do 28.02.2020. požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania. vybraní...

Žarnovica 14.02.2020
Dohodou
Pedagogický asistent učiteľa

Pedagogický asistent učiteľa

872,50 € za mesiac

nitra

Nitra 15.02.2020
872,50 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

584 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečuje pomocnú výchovnú činnosť pri realizácii výchovno vzdelávacieho procesu, - zodpovedá za starostlivosť o deti v samostatnej skupine v súlade s ustanoveniami zákona č. 305/2005 z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacimi predpismi, - pripravuje stravu a spoločne s...

Partizánske 14.02.2020
584 € za mesiac
Školský psychológ

náplň práce: žiadosti zasielajte na adresu školy: zš hodruša hámre č. 227, 966 61 alebo na e-mailovú adresu: zshamre.skola@zoznam.sk najneskôr do 28.02.2020. požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania. vybraní...

Žarnovica 14.02.2020
Dohodou
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

košice

Košice 14.02.2020
976,50 € za mesiac
Učiteľ pre 2. stupeň ZŠ - Geografia

náplň práce: učiteľ pre 2. stupeň - geografia. pracovné miesto učiteľstvo pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou geografia., detva

Detva 14.02.2020
630 € mesačne
Špeciálny pedagóg - liečebný pedagóg v CDR Dedina Mládeže

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná v zariadení sociálnoporávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných služieb v cdr. poskytovanie starostlivosti resp. terapeuticko-výchovnej pomoci maloletým deťom a mladým dospelým so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí nášho centra. výhody: teambuilding stravné lístky v hodnote 4,00 eur flexibilná pracovná...

Komárno 14.02.2020
Dohodou
Učiteľ s aprobáciou matematika – chémia

náplň práce: zástup počas materskej a následne rodičovskej dovolenky kvalifikovaného učiteľa s aprobáciou matematika – chémia s nástupom od 1.4.2020 na plný úväzok. kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. ďalšie podmienky: • skúsenosti s výučbou na gymnáziu, • skúsenosti s prípravou žiakov na maturitné skúšky, • platové podmienky podľa platnej legislatívy s...

Žilina 14.02.2020
998,50 € za mesiac
Učiteľ/ka základnej školy

Učiteľ/ka základnej školy

650 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie v ruskom jazyku., bratislava

Bratislava 14.02.2020
650 € za mesiac
1 - 20 z 524
1 - 20 z 524