1 - 20 z 202
Zoradit podľa:
Odborný zamestnanec

náplň práce: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo - v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium alebo - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej...

Malacky 17.09.2019
Dohodou
Referent pre zahraničné vzťahy

náplň práce: odborné zabezpečovanie agendy medzinárodných vzťahov národohospodárskej fakulty eu v bratislave., bratislava

Bratislava 16.09.2019
310 € za mesiac
Tréner v basketbale

Tréner v basketbale

550 € za mesiac

bratislava

Bratislava 16.09.2019
550 € za mesiac
Analytik pre oblasť vysokého školstva

náplň práce: • príprava analytických podkladov k rozhodnutiam orgánov agentúry, • príprava podkladov k analýzam vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v slovenskej republike vrátane analýz hodnotiacich správ vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl, • príprava tematických správ, • príprava dokumentov súvisiacich s činnosťou oddelenia metodicko-analytických...

Bratislava 16.09.2019
1200 € za mesiac
Vychovávateľ / ka

Vychovávateľ / ka

800 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ vykonáva systémové tvorivé metodické činnosti, riadi a organizuje zložité procesy vo svojej výchovnej skupine detí a mladistvých. výhody: zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie., senec

Senec 13.09.2019
800 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

924 € za mesiac

náplň práce: asistent učiteľa pri žiakoch na vyučovaní, malacky

Malacky 13.09.2019
924 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: - vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 437/2009 z.z. - profesijný životopis, - žiadosť o prijatie, - súhlas so spracovaním osobných údajov. výhody: - krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky...

Senec 13.09.2019
Dohodou
Poradca včasnej intervencie

náplň práce: terénna a ambulantná služba včasnej intervencie pre rodiny detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7 rokov života výhody: podpora ďalšieho vzdelávania zamestnanca podpora tímu, bratislava

Bratislava 14.09.2019
Dohodou
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 13.09.2019
700 € za mesiac
Lektor/ka anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka pre rôzne úrovne. výhody: - práca v dynamickom prostredí - zaškolenie do učebnej metódy - pravidelné preškoľovania - možnosť prispôsobenia pracovného času (v prípade študentov vš), pezinok

Pezinok 12.09.2019
6 € za hodinu
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

941 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie odborných činností zameraných na deti ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených, vrátane ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a na plnenie úloh sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov a reedukácie...

Bratislava 11.09.2019
941 € za mesiac
Riaditeľ ZUŠ

Riaditeľ ZUŠ

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 11.09.2019
1200 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

793 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. výhody: - týždeň dovolenky navyše, - príjemný pracovný kolektív., pezinok

Pezinok 11.09.2019
793 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

941 € za mesiac

náplň práce: výkon odborných činností v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie prijímateľom sociálnej služby výhody: - odmeny dvakrát ročne, - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, - výmera dovolenky v rozsahu 9 týždňov, - poskytnutie ubytovania za výhodných podmienok., bratislava

Bratislava 11.09.2019
941 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

941 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná vychovávateľom. výhody: - odmeny dvakrát ročne, - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, - možnosť poskytnúť ubytovanie za výhodných podmienok, - výmera dovolenky 9 týždňov,, bratislava

Bratislava 11.09.2019
941 € za mesiac
Pedagóg hudobného odboru-Hra na bicie , Hra na gitare

bratislava

Bratislava 10.09.2019
612 € za mesiac
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 10.09.2019
700 € za mesiac
Učiteľka v mš

Učiteľka v mš

800 € za mesiac

náplň práce: výchova vzdelávanie starostlivosť a opatrovanie deti v jasliach vo veku od 1-3 rokov., pezinok

Pezinok 10.09.2019
800 € za mesiac
Učiteľ odborných ekonomických predmetov

náplň práce: vyučovanie odborných ekonomických predmetov a informatiky., bratislava

Bratislava 10.09.2019
931,50 € za mesiac
Psychológ CPPPaP Bratislava V.

náplň práce: psychologická diagnostika a poradenstvo v cpppap. činnosť psychológa do oddelenia prevencie v zmysle zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov., bratislava

Bratislava 10.09.2019
Dohodou
1 - 20 z 202
1 - 20 z 202