1 - 20 z 107
Zoradit podľa:
Lektor jazyka

Lektor jazyka

1000 € za mesiac

bratislava

Bratislava 21.02.2020
1000 € za mesiac
Lektor jazyka

Lektor jazyka

1000 € za mesiac

bratislava

Bratislava 21.02.2020
1000 € za mesiac
Metodik práce s mládežou

Metodik práce s mládežou

1000 € za mesiac

náplň práce: this is a once in a lifetime opportunity to help build a world-class innovative educational institution. leaf academy is looking for social studies and ap european history teacher. teaching ap european history in upper school and history of central europe in lower school. the focus is on making the connection between the past and our present. výhody: meaningful impact: we aspire to support the...

Bratislava 20.02.2020
1000 € za mesiac
Ekonomický pracovník

Ekonomický pracovník

699,50 € za mesiac

náplň práce: - vystavovanie, schvaľovanie objednávok, dodávateľských faktúr za vybraný okruh činnosti na základe schváleného rozpočtu, - odsúhlasovanie cestovných príkazov za vybraný okruh činnosti, - spracovanie drobných nákupov za vybranú oblasť, - po ukončení zmluvne dohodnutej činnosti na projektoch, spracovanie záverečnej kontroly, znalosť z rozpočtu vvš alebo rozpočtových...

Bratislava 20.02.2020
699,50 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

700 € za mesiac

náplň práce: formovanie a prehlbovanie návykov a zručností detí v oblasti pracovných aktivít v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ekonomické zabezpečovanie samostatnej hospodáriacej skupiny v centre: nákup potravín, režijného materiálu, príprava stravy., bratislava

Bratislava 19.02.2020
700 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

1000 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ/-ka v centre pre deti a rodiny / detskom domove na samostatnej skupine - výchovno-vzdelávacia práca na samostatnej skupine centra/detského domova v čase mimo vyučovania, individuálne plánovanie, odborná práca s dieťaťom, citové práca s dieťaťom, vykonávanie spoločných úkonov s deťmi počas dňa, upratovanie, varenie, spoločné výlety a pod., rozvíjanie pracovných...

Bratislava 19.02.2020
1000 € za mesiac
Recepčná vo fitness

Recepčná vo fitness

1050 € za mesiac

náplň práce: - priama komunikácia so zákazníkmi, - starostlivosť o čistotu recepcie a priestoru fitness centra, - príprava nápojov, - poradenská činnosť v oblasti služieb fitness centra, - predaj drobného tovaru a pitného režimu, - práca s pc + pokladňa, - zodpovednosť za plynulý chod fitness centra, - kontrola skladových zásob a zostavovanie objednávok tovaru, - plnenie ďalších úloh podľa...

Bratislava 20.02.2020
1050 € za mesiac
Tajomník/ tajomníčka FSEV UK

náplň práce: - organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca, - vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov, - zabezpečovanie dohľadu nad činnosťou podateľne alebo správy registratúry organizačného útvaru zamestnávateľa, - samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv, - samostatné...

Bratislava 17.02.2020
972 € za mesiac
Metodik práce s mládežou

Metodik práce s mládežou

1280 € za mesiac

náplň práce: this is a once in a lifetime opportunity to help build a world-class innovative educational institution. leaf academy is looking for social studies and ap european history teacher and english langiage composition teacher. teaching ap european history in upper school and history of central europe in lower school. the focus is on making the connection between the past and our present. a passion for english...

Bratislava 17.02.2020
1280 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

25 € za hodinu

náplň práce: • odborná výučba anglického jazyka pre úrovne b1 a b2 – skupinové a individuálne hodiny – 4 hodiny/týždenne • výučba interaktívnym spôsobom – konverzačné hodiny, doplnené podľa potreby gramatikou • hodiny prebiehajú v priestoroch asociácie priemyselných zväzov výhody: - stabilná a dlhodobá spolupráca - rôznorodosť a odbornosť konverzačných tém, bratislava

Bratislava 15.02.2020
25 € za hodinu
Učiteľ/ka základnej školy

Učiteľ/ka základnej školy

650 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie v ruskom jazyku., bratislava

Bratislava 14.02.2020
650 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

700 € za mesiac

náplň práce: - vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovy a vzdelávania žiakov, - vykonávanie fyzickej starostlivosti a dozoru nad žiakmi v internátnej škole v noci, - sledovanie zdravotného stavu žiakov, - viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a pomoc pri osobnej hygiene. ďalšie informácie o pracovnom mieste: - internát je otvorený od nedele poobede do piatku poobede - tri...

Bratislava 15.02.2020
700 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

790 € za mesiac

náplň práce: - vytváranie podmienok na prekonávanie zdravotných, jazykových a sociálnych bariér dieťaťa alebo žiaka pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, - bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, - spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, - súčinnosť a pomoc pri príprave...

Bratislava 15.02.2020
790 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: samostatná odborná činnosť, špeciálno pedagogické úkony, poskytovanie terapeuticko výchovnej pomoci ťažko zdravotne postihnutým osobám v zariadení sociálnych služieb.odborná činnosť s deťmi s autistickým spektrom. výhody: odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 z.z. poskytujeme lacné ubytovanie. - benefity: 5 dní dovolenky nad rámec zp, denné stravovanie vo vlastnej jedálni...

Bratislava 14.02.2020
Dohodou
Lektor/Lektorka - zastupovanie počas materskej dovolenky

náplň práce: - zabezpečovanie a realizácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, - príprava návrhov vzdelávacích projektov a modulov, - tvorba návrhov na obsahové zameranie workshopov, seminárov, konferencií, - spolupráca so školami, školskými zariadeniami, ministerstvami a orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi...

Bratislava 15.02.2020
1000 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

2500 € za mesiac

bratislava

Bratislava 13.02.2020
2500 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

850 € za mesiac

bratislava

Bratislava 11.02.2020
850 € za mesiac
Učiteľ/ka angličtiny

Učiteľ/ka angličtiny

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 11.02.2020
1200 € za mesiac
Odborný referent programu EÚ ERASMUS (oblasť mládeže)

náplň práce: plní úlohy vyplývajúce z náplne činnosti národnej agentúry programu eú erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v súlade s medzinárodnými dokumentmi schválenými európskou komisiou. zodpovedá za administrovanie jednotlivých akcií programu eú erasmus+ (oblasť mládeže) v plnom rozsahu určenom medzinárodnými dohodami a zmluvami o účasti sr v komunitárnom programe eú erasmus+ (ďalej...

Bratislava 10.02.2020
1300 € za mesiac
Zahraničný lektor materskej školy

náplň práce: vzdelávacie aktivity pre deti vo veku 1,5-6 rokov v anglickom a španielskom jazyku. denná výučba angličtiny a španielčiny. vypracovanie vzdelávacieho programu v anglickom jazyku, vypracovanie denného, týždenného a mesačného reportu pre rodičov., bratislava

Bratislava 09.02.2020
800 € za mesiac
1 - 20 z 107
1 - 20 z 107