1 - 7 z 7
Zoradit podľa:
Učiteľ/ka materskej školy

náplň práce: predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie...

Prievidza 30.07.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: zväčšej časti ide o poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ťzp) s kombináciami fyzických a mentálnych postihnutí na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, najmä fyzická...

Prievidza 19.07.2019
780 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ pre 2. stupeň základnej školy aprobácia telesná a športová výchova v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, geografiou, prievidza

Prievidza 15.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ/ka v školskom  klube detí

náplň práce: vychovávateľ/ka v školskom klube detí, prievidza

Prievidza 09.07.2019
678,50 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 04.07.2019
800 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

898 € za mesiac

náplň práce: denný vychovávateľ, prievidza

Prievidza 23.07.2019
898 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: - vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť, individuálne orientovanú činnosť s deťmi. skvalitňuje a prehlbuje účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedá. v tomto smere najmä: - vedie pedagogickú dokumentáciu na triede, - postupuje podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov, - plní činnosť výchovnej...

Prievidza 23.06.2019
Dohodou
1 - 7 z 7
1 - 7 z 7