1 - 20 z 65
Zoradit podľa:
Riaditeľ MŠ Vígľašská Huta Kalinka

detva

Detva 16.07.2019
Dohodou
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - učiteľom materskej školy. výhody: - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, žarnovica

Žarnovica 15.07.2019
620 € za mesiac
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie základná zložka mzdy závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe., zvolen

Zvolen 13.07.2019
800 € mesačne
Učiteľ pedagogických predmetov

náplň práce: elokované pracovisko ssošp ebg v žiari nad hronom príjme do svojich radov učiteľa pedagogických predmetov. výhody: v zmysle osobitných právnych predpisov, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 13.07.2019
Dohodou
ADMINISTRATÍVNA LEKTORKA - ABSOLVENTSKÁ PRAX

náplň práce: administratívne a lektorské činnosti., rimavská sobota

Rimavská Sobota 13.07.2019
124 € za mesiac
údržbár

údržbár

343 € mesačne

náplň práce: údržbárske práce v budove a v okolí školy, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 13.07.2019
343 € mesačne
majster odbornej výchovy pre odbor krajčír

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor krajčír výhody: zvýšená dotácia dovolenky, stravné lístky, revúca

Revúca 11.07.2019
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach (pravidelne a systematicky individuálne pracuje so žiak mi so švvp a so szp). vykonáva aj...

Žiar nad Hronom 11.07.2019
Dohodou
recepčný/ná vo fitness

recepčný/ná vo fitness

520 € mesačne

náplň práce: recepčný/ná obsluha recepčného pultu, vydávanie permanentiek vo fitness centre, lučenec

Lučenec 11.07.2019
520 € mesačne
Pedagogický zamestnanec - vychovávateľ

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - vychovávateľom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný životopis, potvrdenie o praxi, overené fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním...

Rimavská Sobota 10.07.2019
724 € mesačne
majster odbornej výchovy pre odbor predavač

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor predavač výhody: zvýšená dotácia dovolenky, stravné lístky, revúca

Revúca 10.07.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ v špeciálnej triede základnej školy ( žiaci s autizmom), lučenec

Lučenec 10.07.2019
Dohodou
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

612,50 € mesačne

náplň práce: pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy a na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. výhody: mzda od 612,50 do 759 € - mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa...

Rimavská Sobota 09.07.2019
612,50 € mesačne
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej špecializovanej skupiny pre deti s duševnou poruchou spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese., brezno

Brezno 10.07.2019
629 € za mesiac
Učiteľ matematiky

Učiteľ matematiky

759 € za mesiac

náplň práce: v zmysle § 11 a ods. 1 zákona nr sr č. 390/2011 z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: voľné pracovné miesto na dobu: od 1.9.2019, 100 % úväzok kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec s...

Lučenec 10.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ odborných strojárskych predmetov

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov strednej odbornej školy v strojárskych predmetoch v odboroch mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, operátor strojárskej výroby., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 09.07.2019
828,50 € za mesiac
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy

náplň práce: riadteľ / riaditeľka materskej školy, nábrežie rimavy, hnúšťa. požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a doklady o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy podľa §61 ods.7 zákona č.317/2009 z.z., potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti...

Rimavská Sobota 09.07.2019
Dohodou
Učiteľ prepredprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku, banská bystrica

Banská Bystrica 10.07.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy, pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu v odbornom učilišti., žarnovica

Žarnovica 08.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ /ka ŠKD

náplň práce: vychovávateľ/ka škd zoznam požadovaných dokladov: 1. žiadosť o prijatie do zamestnania na úvedené kategóiiu zamestnanca 2. profesijný životopis 3. úradné osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní 4. súhlas so spracovaním osobých údajov všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 31.7.2019 na riaditeľstvo školy. škola bude...

Revúca 08.07.2019
Dohodou
1 - 20 z 65
1 - 20 z 65