1 - 20 z 22
Zoradit podľa:
Padgogický asistent

Padgogický asistent

612,50 € mesačne

náplň práce: pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy a na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. výhody: mzda od 612,50 do 759 € - mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa...

Rimavská Sobota 11.06.2019
612,50 € mesačne
Učiteľ matematiky a informatiky

Učiteľ matematiky a informatiky

828,50 € mesačne

náplň práce: vyučovanie všeobecno- vzdelávacích predmetov. , rimavská sobota

Rimavská Sobota 10.06.2019
828,50 € mesačne
Učiteľ odborného predmetu- sociálna práca

náplň práce: vyučovanie odborných predmetov v odbore sociálno- výchovný pracovník. , rimavská sobota

Rimavská Sobota 10.06.2019
828,50 € mesačne
Učiteľ II.stupňa s aprobáciou matematika

výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 07.06.2019
Dohodou
Majster odborného výcviku- kuchár/hostinský/hotelová akadémia

náplň práce: majster odborného výcviku, odbor: hotelová akadémia, kuchár, hostinský. životopis a žiadosť posielať na adresu: ssoš- msz, l. novomeského 2070, 979 01 rimavská sobota, alebo elektronicky na email.

Rimavská Sobota 31.05.2019
Dohodou
Psychológ

Psychológ

Dohodou

náplň práce: psychológ - odborný zamestnanec cšpp. požadované doklady: žiadosť, motivačný list, životopis vo formáte europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť je potrebné doručiť...

Rimavská Sobota 22.05.2019
Dohodou
Osobný tréner - špecialista v odbore športu a zdravej výživy

náplň práce: • poradenstvo v oblasti telovýchovy a športu • tvorba cvičiacich plánov • motivácia klienta • kontrola správnosti cvičenia a rozvoja kinematických pohybových vzorov • spolupráca s fyzioterapuetom • príprava jedálničkov a kontrola stravovania kientov, rimavská sobota

Rimavská Sobota 20.05.2019
728 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

rimavská sobota

Rimavská Sobota 10.05.2019
Dohodou
Učiteľ v materskej škole

výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 29.04.2019
Dohodou
ADMINISTRATÍVNA LEKTORKA - ABSOLVENTSKÁ PRAX

náplň práce: administratívne a lektorské činnosti., rimavská sobota

Rimavská Sobota 29.04.2019
124 € za mesiac
Vychovávateľ / ergoterapeut

náplň práce: vychovávateľ / ergoterapeut v domove sociálnych služieb. , rimavská sobota

Rimavská Sobota 26.04.2019
624 € mesačne
Psychológ

Psychológ

Dohodou

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spodask v centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. žiadosť, motivačný list, životopis vo formáte europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra...

Rimavská Sobota 25.04.2019
Dohodou
Vychovávateľka v školskom internáte

náplň práce: dozor - študenti strednej školy (zastupovanie počas pn), rimavská sobota

Rimavská Sobota 02.04.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. žiadosť, motivačný list, životopis vo formáte europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, referencie, certifikáty, súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu resp. e-mailom. , rimavská sobota

Rimavská Sobota 28.03.2019
Dohodou
ADMINISTRATÍVNA LEKTORKA - ABSOLVENTSKÁ PRAX

náplň práce: administratívne a lektorské činnosti., rimavská sobota

Rimavská Sobota 27.03.2019
od 124 € za mesiac
Ekonóm- účtovník

Ekonóm- účtovník

od 688,50 € mesačne

náplň práce: samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce, samostatné rozpočtovanie- účtovanie v podvojnom účtovanie, nakladanie s verejnými financiami, príprava podkladov pre verejné obstarávanie a zúčtovanie na projektoch, evidovanie zmúv, spracovanie výkazov, práca s rozpočtom a administratívne práce súvisiace s účtovníctvom. výhody: stravovanie, rimavská sobota

Rimavská Sobota 20.03.2019
od 688,50 € mesačne
Učiteľ hry na klarinet

Učiteľ hry na klarinet

od 828,50 € mesačne

náplň práce: výučba hlavného predmetu- hra na klarinete. výhody: príplatok za triednictvo, kreditový príspevok, osobný príplatok, rimavská sobota

Rimavská Sobota 18.03.2019
od 828,50 € mesačne
Učiteľ hry na gitaru

Učiteľ hry na gitaru

od 828,50 € mesačne

náplň práce: výučba hlavného predmetu- hra na gitare. výhody: príplatok za triednictvo, kreditový príspevok, osobný príplatok, rimavská sobota

Rimavská Sobota 18.03.2019
od 828,50 € mesačne
Učiteľ spevu

Učiteľ spevu

od 825,50 € mesačne

náplň práce: výučba hlavného predmetu- spev. výhody: príplatok za triednictvo, kreditový príspevok, osobný príplatok, rimavská sobota

Rimavská Sobota 18.03.2019
od 825,50 € mesačne
Pedagogický zamestnanec - vychovávateľ

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - vychovávateľom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný životopis, potvrdenie o praxi, overené fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním...

Rimavská Sobota 20.03.2019
od 724 € mesačne
1 - 20 z 22
1 - 20 z 22