1 - 20 z 29
Zoradit podľa:
Vychovávateľ/-ka v ŠKD

Vychovávateľ/-ka v ŠKD

675 € za mesiac

náplň práce: vychovávanie detí mimo školského vyučovania. organizovanie a kontrolovanie aktivity žiakov v čase ich voľna. výhody: zoznam požadovaných dokladov: 1. žiadosť 2. profesijný životopis 3. súhlas so spracovaním osobných údajov 4. kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 5. čestné prehlásenie o bezúhonnosti 6. lekárske potvrdenie o fyzickej a psychickej spôsobilosti na...

Prešov 11.09.2019
675 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: vyučovanie predmetov matematika - fyzika na druhom stupni zš, triednictvo, vedenie záujmových útvarov., prešov

Prešov 10.09.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

386,75 € za mesiac

náplň práce: vychovno-vzdelávacia činnosť, prešov

Prešov 02.09.2019
386,75 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

630 € za mesiac

náplň práce: predprimárne vzdelávanie v predškolskom zariadení, prešov

Prešov 02.09.2019
630 € za mesiac
Lektor - východné Slovensko

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: možnosť pracovať na pz alebo na dohodu o vykonaní práce, zamestnávateľ poskytuje stravné lístky...

Prešov 27.08.2019
7 € za hodinu
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

340 € za mesiac

náplň práce: asistent učiteľa. pomocná pedagogická činnosť so žiakmi so švvp., prešov

Prešov 01.09.2019
340 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

810,50 € za mesiac

náplň práce: vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť vyplývajúcej z pracovnej náplne učiteľa, vedenie pedagogickej dokumentácie, komunikácia s rodičmi zákonnými zástupcami žiaka, spolupráca s pedagogickými asistentmi, starostlivosť o pomôcky, príprava žiakov na súťaže a kultúrne podujatia., prešov

Prešov 01.09.2019
810,50 € za mesiac
Asistent učiteľa v Súkromnej praktickej škole

náplň práce: práca pedagogického asistenta so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. výhody: zabezpečenie stravovania., prešov

Prešov 22.08.2019
650 € za mesiac
Učiteľ fyziky a technickej výchovy

náplň práce: učiteľ fyziky a technickej výchovy na druhom stupni základnej školy, prešov

Prešov 01.09.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ základnej školy - anglický jazyk

prešov

Prešov 14.08.2019
395 € za mesiac
Učiteľ ZŠ - biológia, geografia

prešov

Prešov 14.08.2019
554 € za mesiac
Vychovávateľka  ŠKD

Vychovávateľka ŠKD

600 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľka v škd., prešov

Prešov 13.08.2019
600 € za mesiac
Učiteľka materskej školy

Učiteľka materskej školy

671 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku a ich príprava na povinnú školskú dochádzku, prešov

Prešov 14.08.2019
671 € za mesiac
Asistent učiteľa v Základnej škole Varhaňovce

náplň práce: - asistent učiteľa na prvom stupni zš výhody: v zmysle zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené...

Prešov 12.08.2019
Dohodou
Učiteľka v základnej škole Varhaňovce

náplň práce: - učiteľ prvého stupňa zš výhody: v zmysle zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice...

Prešov 12.08.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole Varhaňovce

náplň práce: - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku a ich príprava na povinnú školskú dochádzku výhody: v zmysle zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia...

Prešov 12.08.2019
Dohodou
Asistent učiteľa v Materskej škole

náplň práce: - podieľanie sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu mš - podieľanie sa na utváraní rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, sociálnych alebo kultúrnych bariér výhody: v zmysle zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých...

Prešov 12.08.2019
Dohodou
Asistent / ka učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

náplň práce: spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa. spolupráca s učiteľmi v triede. pomoc žiakom, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomoc pri príprave učebných pomôcok, uľahčovanie prekonávania bariér., prešov

Prešov 09.08.2019
684 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

554 € za mesiac

náplň práce: vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami základnej školy v šarišskej porube b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok...

Prešov 07.08.2019
554 € za mesiac
Učiteľ/-ka NEJ-SJL/ NEJ - DEJ

náplň práce: učiteľ/-ka pre nižšie stredné vzdelávanie v aprobácii nemecký jazyk a slovenský jazyk, prípadne nemecký jazyk a dejepis, nie iná kombinácia - ochota viesť záujmový útvar, prešov

Prešov 07.08.2019
759 € za mesiac
1 - 20 z 29
1 - 20 z 29