1 - 13 z 13
Zoradit podľa:
Psychológ NP DEI III

Psychológ NP DEI III

900 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v...

Sabinov 13.09.2019
900 € za mesiac
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

490 € za mesiac

náplň práce: aprobácia: hudobná výchova - výtvarná výchova, sabinov

Sabinov 01.09.2019
490 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka

náplň práce: - ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov - plánovať a projektovať vyučovanie - realizovať vyučovanie - hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka - plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj - stotožniť sa s profesijnou rolou a školou, sabinov

Sabinov 01.09.2019
883,50 € za mesiac
Pedagogický asistent učiteľa pre žiakov so zdr.znevýhodnením

sabinov

Sabinov 31.08.2019
759 € za mesiac
Pedagogický asistent

sabinov

Sabinov 21.08.2019
Dohodou
Učiteľ predprimárneho vzdelávania (učiteľ materskej školy)

sabinov

Sabinov 21.08.2019
Dohodou
Školský logopéd

Školský logopéd

200 € za mesiac

náplň práce: 1. práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /nks/ vykonanie depistáže základné diagnostické vyšetrenie nks zostavenie terapeutického plánu individuálna práca s deťmi s nks, zadávanie domácich úloh rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky) rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky korekcia...

Sabinov 19.08.2019
200 € za mesiac
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

327 € za mesiac

náplň práce: aprobácia: biológia, sabinov

Sabinov 14.08.2019
327 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

678,50 € za mesiac

náplň práce: 1. vo výchovno-vzdelávacom procese: a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre...

Sabinov 09.08.2019
678,50 € za mesiac
Vychovávateľ v ŠKD

Vychovávateľ v ŠKD

690 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ pracuje podľa vopred schváleného rozvrhu služieb a pracovného úväzku podľa pracovnej zmluvy. podľa rozvrhu vyučovania preberie od vyučujúceho deti, ďalej pracuje podľa schváleného rozpisu činnosti a služieb. o tejto činnosti vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu. počas obeda pomáha deťom a vedie ich ku kultúrnemu stolovaniu. po prestravovaní detí pokračuje...

Sabinov 09.08.2019
690 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

1100 € za mesiac

náplň práce: učiteľ v aprobácii: chémia-matematika alebo chémia- fyzika, sabinov

Sabinov 01.09.2019
1100 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

1100 € za mesiac

náplň práce: učiteľ v aprobácii: slovenský jazyk a literatúra-dejepis alebo slovenský jazyk a literatúra-občianska náuka, sabinov

Sabinov 05.08.2019
1100 € za mesiac
Učiteľ 1. - 4. ročníka ZŠ

Učiteľ 1. - 4. ročníka ZŠ

805 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie na 1. stupni zš, sabinov

Sabinov 10.07.2019
805 € za mesiac
1 - 13 z 13
1 - 13 z 13