1 - 20 z 29
Zoradit podľa:
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

košice

Košice 14.02.2020
976,50 € za mesiac
Lektor/Lektorka v Regionálnej kancelárii v Košiciach

náplň práce: - zabezpečovanie a realizácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, - príprava návrhov vzdelávacích projektov a modulov, - tvorba návrhov na obsahové zameranie workshopov, seminárov, konferencií, - spolupráca so školami, školskými zariadeniami, ministerstvami a orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi...

Košice 15.02.2020
1000 € za mesiac
Kondičný tréner

Kondičný tréner

580 € za mesiac

náplň práce: vedenie športového tréningu s pomocou ems prístroja xbody activawe v rozsahu 25 min., pracovná doba 7:00 - 19:00 podľa rezervácií, starostlivosť o čistotu prevádzky., košice

Košice 10.02.2020
580 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

náplň práce: 1. uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku, 2. vykonáva individuálne skupinové alebo hromadné poradenstvo, 3. vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania školskom zariadení, 4. poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, 5. pripravuje podklady...

Košice 04.02.2020
976,50 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

náplň práce: výučba anglického jazyka callanovou metódou, košice

Košice 31.01.2020
Dohodou
Sociálny pedagóg

náplň práce: - vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodneným žiakom, - plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie...

Košice 30.01.2020
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: - vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, - realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, - kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na...

Košice 30.01.2020
Dohodou
VMT špecialista

VMT špecialista

850 € za mesiac

košice

Košice 29.01.2020
850 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

738,50 € za mesiac

košice

Košice 28.01.2020
738,50 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

1003,50 € za mesiac

náplň práce: zastupovanie počas dlhodobej pracovnej neprítomnosti. vyučovanie anglického jazyka a konverzácie v anglickom jazyku., košice

Košice 29.01.2020
1003,50 € za mesiac
Nočný výchovávateľ

náplň práce: nočný vychovávateľ na školskom internáte., košice

Košice 28.01.2020
Dohodou
Referent pre verejné obstarávanie

náplň práce: • predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní • príprava zadávania jednotlivých zákaziek; • komplexná realizácia zadávania zákaziek (uskutočňovanie celého procesu vo) vrátane elektronického trhoviska; • vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu; • vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní; • sledovanie termínov a zákonných...

Košice 23.01.2020
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

738 € za mesiac

košice

Košice 23.01.2020
738 € za mesiac
Hlavný majster o.v.

náplň práce: hlavný majster odbornej výchovy pre strojné a hutnícke povolania, košice

Košice 21.01.2020
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., košice

Košice 17.01.2020
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

800 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. práca na plný úväzok., košice

Košice 15.01.2020
800 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ slovenského jazyka a literatúry. výhody: platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov., košice

Košice 17.01.2020
915 € za mesiac
Vrátnik - údržbár

Vrátnik - údržbár

701 € za mesiac

náplň práce: vykonáva naliehavé údržbárske práce v triedach, kabinetoch a v odborných učebniach a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca., košice

Košice 10.01.2020
701 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

košice

Košice 17.01.2020
Dohodou
Učiteľ II. stupňa

náplň práce: učiteľ ii. stupňa - aprobácia občianska výchova, ruský jazyk, technická výchova., košice

Košice 08.01.2020
Dohodou
1 - 20 z 29
1 - 20 z 29