Riaditeľ materskej školy

#20668794
Mzda: Viac info tu
Kategória: Zamestnanie / Ponuky práce
Dátum: 31.08.2020
Lokalita: Revúca (Banskobystrický kraj)
Dĺžka praxe: aspoň 5 rokov
Pracovný pomer - doba: pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport
Názov pozície:

Riaditeľ materskej školy

Názov spoločnosti:

Obec Ratková

Text inzerátu:

Náplň práce:
riaditeľ Materskej školy, Ratková

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „VK –riaditeľ MŠ neotvárať“ v termíne do 30.septembra 2020 do 12.00 hod. na adresu: Obec Ratková , Obecný úrad, Ratková 1, 98265 Ratková.

Požadované doklady
- písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa / riaditeľky,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v
zmysle zákona č..18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.


Kontaktovať zamestnávateľa:


Reagovať na ponuku

Mohlo by vás zaujímať: