Dražba pozemku v Bytči

#20408691
Cena: 135 652 €
Kategória: Reality / Dražby
Dátum: 30.10.2019
Lokalita: Bytča
Kontakt:

0903/786 868

Predmet dražby:

Dražba pozemku

Podrobnosti dražby:

Dražba pozemku – San Drum Invest, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
www.sandruminvest.eu, e-mail: jbagin20@gmail.com, mobil: 0903/786 868
konateľ spoločnosti Jozef Bagin
Prístupová cesta: betónová
Terén: rovinatý, predmet dražby: Pozemky
Dátum a čas konania dražby: 27. 11. 2019 11:00
Účastníci dražby sa dostavia minimálne 30 minút vopred
Miesto kopania dražby: Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava,
2. poschodie, č.dv. 229
Najnižšie podanie: 135 652,00 EUR
Minimálne prihodenie: 500,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR /v hotovosti alebo na účet dražobníka
Č.účtu: SK95 1100 0000 0029 4005 0752 vedený v Tatra banke, a.s., V.S. platby 082019,
úhrada musí byť pripísaná na účet dražobníka najneskôr v deň konania dražby/

Termín obhliadky č. 1: 05. 11. 2019 12:00.
Termín obhliadky č. 2: 19. 11. 2019 12:00
Cena stanovená znaleckým posudkom: 365 000,00 EUR
Opis predmetu dražby : Nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Veľká Bytča, obec : Bytča,
okres :Bytča, ktoré sú evidované Okresným úradom Bytča katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.4528.
Ide o : Parcely registra C evidované na kat.mape parc.č. 1920/96 o výmere 1807 m2 – zastavané plochy a nádvoria.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Bytča /k.ú. Veľká Bytča/, okres Bytča v Žilinskom kraji.
V meste je kompletná občianska vybavenosť okresného mesta. Lokalita, kde sa pozemky nachádzajú
sa volá Pod Hájom. Pozemky sú určené podľa územného plánu mesta Bytča na výstavbu rodinných a bytových domov.


Kontaktovať predávajúceho:

Mohlo by vás zaujímať: