ONLINE AUKCIA Fotoaparát-Nikon D300s,objektív-Nikon DX AF-S 18 200 mm ,blesk-Nikon SB-400 s príslušenstvom

#19022843
Cena: 1 500 €
Kategória: Foto, optika / Fotoaparáty
Dátum: 03.04.2017
Transakcia: Ponuka
Lokalita: Petržalka (Bratislava)
Kontakt:

0903747587

Popis:

Fotoaparát-Nikon D300s,objektív-Nikon DX AF-S 18 200 mm ,blesk-Nikon SB-400 s príslušenstvom, ktoré tvorí brašna- Lowepro MikroTrekker 100, obal, batérie, veci na čistenie, vo dobrom stave.
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0903 747 587. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v kancelárii správcu je možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu hodnotu 1 EUR.
3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote tridsať (30) dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa schválenia predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet IBAN SK84 1100 0000 0026 5404 8002.
6. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je zástupca veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.

Kontaktovať predávajúceho:

Mohlo by vás zaujímať: