Pozvánka na valné zhromaždenie PS UKR Brodno 18.7.2020

#17830065
Cena: Dohodou
Kategória: Rôzne / Oznamy
Dátum: 17.06.2020
Popis:

Výbor PS UKR Brodno Vás pozýva na Valné zhromaždenie PS UKR, ktoré sa bude konať dňa 18.7.2020 (sobota) o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Brodne.
Program Valného zhromaždenia PS UKR Brodno
Prezentácia členov, preberanie hlasovacích lístkov od 12:00 do 14:00 hod. (nutná pozvánka + doklad totožnosti)
1. Otvorenie VZ – privítanie hostí a členov PS UKR, voľba pracovných komisií (mandátová, volebná, návrhová), overovatelia zápisu
2. Správa mandátovej komisie o počte prítomných hlasov, účasti členov a uznášaniaschopnosti VZ
3. Odsúhlasenie, prípadne doplnenie programu VZ
4. Voľba členov výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva na obdobie 2020 až 2023
5. Správy
A. Správa o lesníckych výkonoch za rok 2019 a celé volebné obdobie
B. Správa o činnosti výboru za rok 2019 a celé volebné obdobie
C. Správa dozornej rady o jej činnosti a hospodárení PS za rok 2019
6. Vyhodnotenie volieb do výboru a dozornej rady PS UKR na nové funkčné obdobie
7. Návrh rozpočtu na rok 2020
8. Návrh na odmeňovanie výboru a dozornej rady v novom volebnom období 2020 až 2023 a návrh odmien pre nové funkčné obdobie
9. Diskusia
10. Uznesenie z VZ
11. Záver

Kontaktovať predávajúceho:

Mohlo by vás zaujímať: